U Agenciji za privredne registre izrađeno je i objavljeno Saopštenje o poslovanju privrede u Republici Srbiji u 2016. godini. Saopštenje je izrađeno na osnovu zbirno obrađenih podataka za statističke i druge potrebe za 2016. godinu, kao i na osnovu zbirno obrađenih redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu koje su privredna društva, ustanove i preduzetnici dostavili Agenciji. 

Privreda u Republici Srbiji je tokom 2016. godine nastavila da se kreće uzlaznom putanjom, a da je oporavak domaće ekonomije bio nešto ubrzaniji nego prethodne godine, pokazuje godišnji rast bruto domaćeg proizvoda od 2,7%, kao i rast industrijske proizvodnje od 4,7%. Popravljanje ukupnih makroekonomskih prilika, podržano merama fiskalne konsolidacije i strukturnih refomi, odraz je i dinamičnije investicione i kreditne aktivnosti, kao i značajnog porasta izvoza (11,5%) u odnosu na prethodnu godinu. Godišnju stopu inflacije koja je ostala na prilično niskom nivou (1,6%), pratilo je umereno slabljenje nacionalne valute (vrednost dinara u odnosu na evro opala je za 1,5%, a u odnosu na dolar za 5,3% na kraju 2016. godine u odnosu na kraj 2015. godine).

Poboljšane ekonomske prilike u zemlji odrazile su se na poslovanje pravnih lica i preduzetnika u toku 2016. godine, što pokazuju i rezultati poslovanja koje su oni ostvarili.

U Republici Srbiji je na kraju 2016. godine privrednu delatnost obavljalo ukupno 131.058 privrednih društava, a Agenciji je izveštaje za statističke i druge potrebe dostavilo 98.991 društvo. Ti izveštaji su obrađeni za 97.543 društva, na koja se u proseku odnosi oko 99,5% osnovnih finansijskih podataka svih društava, i na osnovu obrađenih podataka dati su osnovni nalazi o poslovanju domaće privrede u 2016. godini.

Oživljavanje srpske ekonomije započeto u prethodnoj godini, nastavljeno je nešto intenzivnijim tempom tokom 2016. godine, što je uočljivo i u rezultatima privrednih društava ostvarenim na ukupnom nivou. Privredna društva su posle negativnog poslovanja u 2014. godini (gubitak od 132,6 mlrd dinara), tokom 2015. godine prešla u zonu profitabilnosti (dobitak od 67,2 mlrd dinara), da bi 2016. godinu, zbirno gledano, završila sa znatno većim pozitivnim neto rezultatom, u iznosu od 229,3 mlrd dinara. Pri tome ukupan neto dobitak privrednih društava u 2016. godini beleži godišnji rast od 17,5% i on iznosi 534,4 mlrd dinara, dok je neto gubitak, iskazan na nivou svih društava, smanjen za 21,2% u odnosu na prethodnu godinu i iskazan je u iznosu od 305,1 mlrd dinara. Sa neto dobitkom je poslovalo ukupno 57.160 privrednih društava, a sa neto gubitkom 27.194 društva, dok neto rezultat nije iskazalo 13.189 društava.

Značajan rast ukupne profitabilnosti privrednih društava u 2016. godini najvećim delom je ostvaren iz njihove poslovne aktivnosti. Iako su privredna društva i tokom niza prethodnih godina iz primarne delatnosti generisala dobitak, pozitivan rezultat ostvaren po tom osnovu beleži znatno dinamičniji rast (28,4%) nego u proteklom periodu i on iznosi 515,6 mlrd dinara. Pored toga, dodatni impuls uvećanju profitabilnosti dao je i rezultat ostvaren po osnovu usklađivanja vrednosti imovine i potraživanja, otpisanih potraživanja i ostalih aktivnosti, s obzirom na to da je taj gubitak smanjen za 27,6% u poređenju sa prethodnom godinom i iskazan je u iznosu od 80,9 mlrd dinara. S druge strane, u prilično zaduženoj privredi rashodi kamata i blage promene deviznog kursa uslovile su dalji rast gubitaka iz finansiranja, pa je na nivou svih privrednih društava iskazan negativan rezultat po osnovu finansiranja u visini od 123,9 mlrd, koji je veći za 17,0% u odnosu na prethodnu godinu.

Povećanje broja zaposlenih iz prethodne godine nastavljeno je i tokom 2016. godine. Privredna društva su na ukupnom nivou zapošljavala 1.036.057 radnika, što predstavlja godišnji rast zaposlenosti za 45.157 radnika.

Posmatrano prema sektorima, najveći pozitivan neto rezultat koji je ujedno praćen i najizraženijim rastom zaposlenosti, ostvaren je u sektoru prerađivačke industrije. Na nivou tog sektora je posle prošlogodišnjeg negativnog rezultata (24,2 mlrd dinara) iskazan dobitak u visini od 91,1 mlrd dinara, a broj zaposlenih povećan je za 13.662 radnika, pa je to i sektor koji je zapošljavao najveći broj radnika, odnosno ukupno 319.150 zaposlenih. Prema rastu broja zaposlenih i prema visini iskazanog pozitivnog neto rezultata izdvaja se i sektor trgovine na veliko i malo. U tom sektoru broj zaposlenih je uvećan za 8.653 radnika, pa je ukupno bilo 204.908 zaposlenih, dok je dobitak na nivou sektora u iznosu od 41,6 mlrd dinara nešto manji nego u prethodnoj godini (2,6%). Intenzivan rast broja zaposlenih (9.930 radnika) ispoljen je i u sektoru administrativnih i pomoćnih uslužnih delatnosti, a taj sektor istovremeno beleži i višestruki godišnji rast profitabilnosti budući da je pozitivan neto rezultat uvećan sa 0,8 mlrd dinara na 3,0 mlrd dinara. Visoka profitabilnost uz rast zaposlenosti karakteriše i sektor snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija i sektor stručnih, naučnih, inovacionih i tehničkih delatnosti. U sektoru snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija ukupan dobitak od 29,5 mlrd dinara veći je za 113,1% od prošlogodišnjeg, dok je broj zaposlenih porastao za 3.539 radnika, pa je u tom sektoru bilo zaposleno 42.217 radnika. Na nivou sektora stručnih, naučnih, inovacionih i tehničkih delatnosti pozitivan neto rezultat je 2,6 puta veći u poređenju sa prethodnom godinom i iznosi 17,9 mlrd dinara, pri čemu je broj zaposlenih od 55.731 radnika, za 3.628 povećan na godišnjem nivou. Kao i prethodnih godina, visok iznos pozitivnog neto rezultata (33,4 mlrd dinara) obeležio je poslovanje sektora informisanja i komunikacija, a najveći godišnji rast profitabilnosti realizovan je u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u kome je više nego četvorostrukim rastom dobitka, koji je iskazan u iznosu od 8,6 mlrd dinara, krunisana uspešna poljoprivredna sezona.

S druge strane, zonu negativnih rezultata i dalje nisu uspeli da napuste sektor finansijskih delatnosti i delatnosti osiguranja, čiji je gubitak za 72,9% veći nego prethodne godine i iskazan je u najvećem iznosu od 20,9 mlrd dinara, kao ni sektor građevinarstva u kome je ukupan gubitak u visini od 6,1 mlrd dinara ipak smanjen za skoro tri petine u poređenju sa prethodnom godinom. Negativne rezultate kao i prethodne godine beleže i sektori poslovanja nekretninama (3,1 mlrd dinara) i usluge smeštaja i ishrane (2,7 mlrd dinara).

Pozitivne tendencije su uglavnom prisutne i kod privrednih društava posmatrano prema veličini, tako da je osim kod mikro privrednih društava uvećana profitabilnost ostvarena uz rast zaposlenosti. Velika privredna društva zbirno su generisala drastično veći dobitak nego u prethodnoj godini, u iznosu od 114,5 mlrd dinara (u prethodnoj godini 11,1 mlrd dinara), pri čemu su broj zaposlenih uvećala za 3,4%, pa su poslovala sa ukupno 305.111 radnika. Srednja i mala privredna društva beleže identičan rast broja zaposlenih (po 6,2%), a njihovi pozitivni neto rezultati prilično su porasli u odnosu na prošlogodišnje (73,7% odnosno 66,0%) i iznose 62,1 mlrd dinara, odnosno 88,1 mlrd dinara. Mikro privredna društva, inače najbrojnija, takođe beleže uvećanje zaposlenosti (2,5%), s tim da su ona, poslujući sa ukupno 224.297 radnika, iskazala na zbirnom nivou negativan neto rezultat u iznosu od 35,4 mlrd dinara, odnosno gubitak veći za 8,5% nego u prethodnoj godini.

Posmatrno sateritorijalnog aspekta, najintenzivniji rast pozitivnih rezultata i porast broja zaposlenih ostvaren je u Beogradskom regionu. Pozitivan neto rezultat privrednih društava tog regiona iznosi 133,7 mlrd dinara i veći je za 76,6% nego u prethodnoj godini, a istovremeno je broj zaposlenih na godišnjem nivou povećan za 5,7%, pa je u društvima tog regiona bilo zaposleno 44,0% od ukupnog broja radnika u svim privrednim društvima, odnosno 456.324 radnika. Rastuća profitabilnost uz rast zaposlenosti obeležila je i poslovanje privrednih društava u Regionu Vojvodine (22,2% i 4,4% respektivno), dok je u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije i Regionu Južne i Istočne Srbije, posle prošlogodišnjih negativnih rezultata, iskazan dobitak (34,2 mlrd dinara, odnosno 2,2 mlrd dinara), a broj zaposlenih je povećan za 3,4%, odnosno 3,3%.

Javna preduzeća koja su dugogodišnju seriju negativnih rezultata prekinula u 2015. godini, nastavila su sa profitabilnim poslovanjem i u toku 2016. godine. Pozitivan neto rezultat javnih preduzeća na ukupnom nivou iskazan je u iznosu od 21,2 mlrd dinara i za 61,0% je veći nego prethodne godine. Ta preduzeća zapošljavala su ukupno 120.000 radnika, što je za 5.554 radnika više u poređenju sa prethodnom godinom. Sa neto dobitkom je poslovalo 396 javnih preduzeća, sa neto gubitkom 127 preduzeća, a neto rezultat nije iskazalo 31 preduzeće.

Povoljniji uslovi poslovanja odrazili su se i na rezultate poslovanja preduzetnika, tako da je 17.098 preduzetnika koji su imali obavezu dostavljanja izveštaja za statističke i druge potrebe, zbirno iskazalo pozitivan neto rezultat u iznosu od 7,3 mlrd dinara, koji je za 14,6% veći od dobitka preduzetnika u prethodnoj godini. Takođe, broj zaposlenih kod preduzetnika, ukupno 47.906 radnika, povećan je za 3,7% u odnosu na prošlogodišnji. I kod ustanova koje obavljaju privrednu delatnost evidentni su znatno bolji rezultati, tako da je na nivou 1.231 ustanove iskazan dobitak za 62,8% veći nego prethodne godine, u iznosu od 6,7 mlrd dinara. Broj zaposlenih u ustanovama je porastao za 1.860 radnika, tako da su one poslovale sa ukupno 28.844 zaposlena.

Povoljniji poslovni ambijent tokom 2016. godine doprineo je da pozitivni trendovi u ostvarenim rezultatima poslovanja finansijskih institucija dodatno ojačaju u odnosu na prethodne godine. Sve grupe aktivnih finansijskih institucija na zbirnom nivou, osim faktoring društava, poslovale su profitabilno, a njihovi pozitivni rezultati veći su od prošlogodišnjih. U segmentu bankarstva koji ima dominantnu ulogu u srpskom finansijskom sektoru, poslovala je ukupno 31 banka, pri čemu one zbirno beleže pozitivan neto rezultat u iznosu od 18,4 mlrd dinara, koji je skoro 2,5 puta povećan u odnosu na prošlogodišnji. Dvostruki rast profitabilnosti obeležio je i poslovanje društava za osiguranje, pa je u 2016. godini u sektoru osiguranja koji obuhvata 23 društva, ostvaren pozitivan neto rezultat od 5,7 mlrd dinara. Međutim, još izraženiji rast profitabilnosti (4,3 puta) uočen je na tržištu finansijskog lizinga, gde je poslovalo 15 davalaca, a ukupan dobitak iznosi 1,2 mlrd dinara. Učesnici na inače plitkom i nerazvijenom tržištu kapitala, brokersko-dilerska društva, beleže višestruki rast profitabilnosti (6,2 puta), tako da je na nivou 23 društva iskazan pozitivan rezultat u visini od 3,2 mlrd dinara. Broj zaposlenih u finansijskim institucijama ostao je skoro nepromenjen u poređenju sa prethodnom godinom.

U toku 2016. godine pozitivni rezultati ostvareni su i na nivou neprofitnog sektora. U tom sektoru aktivnosti je obavljalo ukupno 46.645 institucija, a izveštaje za statističke i druge potrebe podnelo je njih 39.998, od čega su oni obrađeni za 39.252 institucije. Neprofitne institucije su zbirno ostvarile neto višak prihoda nad rashodima u visini od 1,1 mlrd dinara, pa je njihov ukupan pozitivan rezultat znatno manji (71,7%) nego u prethodnoj godini. Prema obliku organizovanja, najveći pozitivan rezultat su iskazala udruženja i on na nivou ukupno 20.672 udruženja iznosi 1,5 mlrd dinara, što je za 16,0% manje u poređenju sa prethodnom godinom. S druge strane, udruženja, društva i savezi u oblasti sporta beleže 3,2 puta veći negativan rezultat na zbirnom nivou, u iznosu od 0,7 mlrd dinara.