Skraćeni februarski broj časopisa Poslovni savetnik, sa sadržajem možete preuzeti – ovde.
U ovom broju izdvajamo:

■ Nova najniža i najviša osnovica doprinosa
■ Novi neoporezivi iznosi
■ Obveznici sastavljanja i dostavljanja finansijskih izveštaja za 2016. godinu
■ Pravila vrednovanja imovine i obaveza za 2016. godinu
■ Sastavljanje izveštaja o ostalom rezultatu za 2016. godinu
■ Utvrđivanje rezultata poslovanja za 2016. godinu
■ Dostavljanje finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre za 2016.godinu
■ Otvaranje poslovnih knjiga privrednih društava za 2017. godinu

Usaglašavanje poslovnih knjiga i provera bilansnih pozicija pre
sastavljanja finansijskih izveštaja kod korisnika budžetskih sredstava za
2016. godinu
■ Sastavljanje i podnošenje izveštaja o strukturi i vrednosti nefinansijske imovine Republike Srbije za 2016. godinu 35
■ Utvrđivanje rezultata poslovanja za 2016. godinu prema propisima budžetskog računovodstva
■ Sastavljanje i podnošenje obrazaca finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava za 2016. godinu
■ Zaključak poslovnih knjiga korisnika javnih sredstava za 2016. godinu i čuvanje računovodstvenih isprava
■ Otvaranje početnog stanja za 2017. godinu u poslovnim knjigama pravnih lica koja primenjuju kontni plan za budžetski sistem
■ Novi obračun zarada od 1. februara 2017. godine
■ Komentar izmena i dopuna Zakona o porezu na dodatu vrednost
■ Usvojene izmene i dopune Carinskog zakona
■ Obračun otpremnine zaposlenima za čijim je radom prestala potreba
■ Obračun amortizacije za poreske svrhe za 2016. godinu
■ Kamatne stope za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke”
■ Plaćanje članarine Privrednoj komori Srbije od 1. januara 2017. godine
■ Izbegavanje dvostrukog oporezivanja dohotka od nepokretnosti
■ Republika Srbija i ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
■ Pregled osnovica za obračun plata u javnim službama i državnim organima za 2017. godinu
■ Kalendar poreskih obaveza za februar 2017. godine
■ Podaci od značaja za rad poslovnih subjekata
■ Ukratko…

Informacije o časopisu:

Štampani časopis “Poslovni savetnik“ predstavlja izdanje,  sa stručnim autorskim tekstovima, iz oblasti poreza, računovodstva, budžetskog računovodstva, poslovnih finansija i zarada. Namenjen je, pre svega, finansijskim i računovodstvenim službama u javnom i privatnom sektoru, računovodstvenim agencijama i sl.

Od rubrika u časopisu izdvajamo: Porezi, Računovodstvo, Budžetsko računovodstvo, Poslovne finansije, Zarade.

Štampani časopis “POSLOVNI SAVETNIK“  mesečno izlazi iz štampe na 100 stranaU toku godine izlazi 10 brojeva i 1 dvobroj. U okviru pretplate, pretplatnici na štampano izdanje dobijaju mogućnost da pisano, putem mejla, dobiju odgovore na pitanja u vezi s temama koje časopis obrađuje.

Pod sloganom “Budimo na vezi“ časopis je otvoren za sva pitanja, mišljenja, konstruktivne predloge, pohvale i kritike, a čitaoci ih mogu uputiti na adresu glavnog i odgovornog urednika:zeljko.albaneze@ingpro.rs

Takođe, pretplatnici mogu i sami predlagati teme koje su važne za njihovo poslovanje.

 

CENA PRETPLATE

 

Naziv izdanja

     broj/kom.

jed. cena

 

POSLOVNI SAVETNIK – štampani časopis  pretlata za 2017. god.

1

18.000,00

Poreska napomena: Na gornju cenu se zaračunava  porez na dodatu vrednost od 10% i iznosi 1.800,00 din – Ukupna cena sa PDV-om iznosi:  19.800,00 din.

​Rok plaćanja: 15 dana od izvršene isporuke brojeva za 2017.godinu  koji su do ugovaranja pretplate izašli iz štampe i primljenog računa na adresu Naručioca.

Predračun preuzmite – ovde

Časopis možete poručiti preko telefona: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822 ili putem mejla: office@ingpro.rs


Najvažnije o rubrikama u časopisu:

 
ZARADE I DRUGA LIČNA PRIMANJA

Aktuelni obračuni zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih iz radnog odnosa i drugih lica koja angažuju poslodavci po ugovorima van radnog odnosa. Objašnjavamo kako obračune tih primanja sa stanovišta Zakona o radu, tako i sa stanovišta primene poreskih propisa.

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Pratimo računovodstvene promene privrednih subjekata od otvaranja poslovnih knjiga na početku godine, preko aktuelnih promena u toku godine, do popisa i sastavljanja godišnjeg računa.

PORESKI PROPISI

Pratimo i objašnjavamo primenu svih poreskih propisa – PDV, akcize i poreski postupak, ali i primenu poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i drugih lica, kao i poreske obaveze po osnovu pokretne i nepokretne imovine, kapitala i sl. Nećemo zaboraviti ni primenu propisa o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO 

Mesečno pratimo poslovanje budžetskih korisnika i dajemo aktuelne obračune u knjigovodstvu po budžetskim propisima.

PLATE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA

Paralelno sa zaradama, dajemo i primere obračuna plata i drugih ličnih primanja zaposlenih i drugih lica kod budžetskih korisnika, uvažavajući specifičnosti obračuna u zdravstvu, prosveti ali i u jedinicama lokalne samouprave, posebno imajući u vidu predstojeću primenu zakonskih propisa o platama u javnom sektoru.

OSTALO:
– novine u platnom prometu,
– aktuelnosti u sprovođenju carinskih propisa,
– tumačenja ministarstava,
– aktuelni mesečni statistički podaci,