Скраћени фебруарски број часописа Пословни саветник, са садржајем можете преузети – овде.
У овом броју издвајамо:

■ Нова најнижа и највиша основица доприноса
■ Нови неопорезиви износи
■ Обвезници састављања и достављања финансијских извештаја за 2016. годину
■ Правила вредновања имовине и обавеза за 2016. годину
■ Састављање извештаја о осталом резултату за 2016. годину
■ Утврђивање резултата пословања за 2016. годину
■ Достављање финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре за 2016.годину
■ Отварање пословних књига привредних друштава за 2017. годину

Усаглашавање пословних књига и провера билансних позиција пре
састављања финансијских извештаја код корисника буџетских средстава за
2016. годину
■ Састављање и подношење извештаја о структури и вредности нефинансијске имовине Републике Србије за 2016. годину 35
■ Утврђивање резултата пословања за 2016. годину према прописима буџетског рачуноводства
■ Састављање и подношење образаца финансијских извештаја корисника буџетских средстава за 2016. годину
■ Закључак пословних књига корисника јавних средстава за 2016. годину и чување рачуноводствених исправа
■ Отварање почетног стања за 2017. годину у пословним књигама правних лица која примењују контни план за буџетски систем
■ Нови обрачун зарада од 1. фебруара 2017. године
■ Коментар измена и допуна Закона о порезу на додату вредност
■ Усвојене измене и допуне Царинског закона
■ Обрачун отпремнине запосленима за чијим је радом престала потреба
■ Обрачун амортизације за пореске сврхе за 2016. годину
■ Каматне стопе за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке”
■ Плаћање чланарине Привредној комори Србије од 1. јануара 2017. године
■ Избегавање двоструког опорезивања дохотка од непокретности
■ Република Србија и уговори о избегавању двоструког опорезивања
■ Преглед основица за обрачун плата у јавним службама и државним органима за 2017. годину
■ Календар пореских обавеза за фебруар 2017. године
■ Подаци од значаја за рад пословних субјеката
■ Укратко…

Информације о часопису:

Штампани часопис “Пословни саветник“ представља издање,  са стручним ауторским текстовима, из области пореза, рачуноводства, буџетског рачуноводства, пословних финансија и зарада. Намењен је, пре свега, финансијским и рачуноводственим службама у јавном и приватном сектору, рачуноводственим агенцијама и сл.

Од рубрика у часопису издвајамо: Порези, Рачуноводство, Буџетско рачуноводство, Пословне финансије, Зараде.

Штампани часопис “ПОСЛОВНИ САВЕТНИК“  месечно излази из штампе на 100 странаУ току године излази 10 бројева и 1 двоброј. У оквиру претплате, претплатници на штампано издање добијају могућност да писано, путем мејла, добију одговоре на питања у вези с темама које часопис обрађује.

Под слоганом “Будимо на вези“ часопис је отворен за сва питања, мишљења, конструктивне предлоге, похвале и критике, а читаоци их могу упутити на адресу главног и одговорног уредника:zeljko.albaneze@ingpro.rs

Такође, претплатници могу и сами предлагати теме које су важне за њихово пословање.

 

ЦЕНА ПРЕТПЛАТЕ

 

Назив издања

     број/ком.

јед. цена

 

ПОСЛОВНИ САВЕТНИК – штампани часопис  претлата за 2017. год.

1

18.000,00

Пореска напомена: На горњу цену се зарачунава  порез на додату вредност од 10% и износи 1.800,00 дин – Укупна цена са ПДВ-ом износи:  19.800,00 дин.

​Рок плаћања: 15 дана од извршене испоруке бројева за 2017.годину  који су до уговарања претплате изашли из штампе и примљеног рачуна на адресу Наручиоца.

Предрачун преузмите – овде

Часопис можете поручити преко телефона: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822 или путем мејла: office@ingpro.rs


Најважније о рубрикама у часопису:

 
ЗАРАДЕ И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА

Актуелни обрачуни зарада, накнада зарада и других примања запослених из радног односа и других лица којa ангажују послодавци по уговорима ван радног односа. Објашњавамо како обрачуне тих примања са становишта Закона о раду, тако и са становишта примене пореских прописа.

ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО

Пратимо рачуноводствене промене привредних субјеката од отварања пословних књига на почетку године, преко актуелних промена у току године, до пописа и састављања годишњег рачуна.

ПОРЕСКИ ПРОПИСИ

Пратимо и објашњавамо примену свих пореских прописа – ПДВ, акцизе и порески поступак, али и примену пореза и доприноса на лична примања запослених и других лица, као и пореске обавезе по основу покретне и непокретне имовине, капитала и сл. Нећемо заборавити ни примену прописа о избегавању међународног двоструког опорезивања.

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО 

Месечно пратимо пословање буџетских корисника и дајемо актуелне обрачуне у књиговодству по буџетским прописима.

ПЛАТЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ КОД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Паралелно са зарадама, дајемо и примере обрачуна плата и других личних примања запослених и других лица код буџетских корисника, уважавајући специфичности обрачуна у здравству, просвети али и у јединицама локалне самоуправе, посебно имајући у виду предстојећу примену законских прописа о платама у јавном сектору.

ОСТАЛО:
– новине у платном промету,
– актуелности у спровођењу царинских прописа,
– тумачења министарстава,
– актуелни месечни статистички подаци,