Електронски часопис „Пословни саветник” налази се на интернет страници www.poslovnisavetnik.net. 
Часопис садржи увек актуелне чланке из области пореза, рачуноводства, буџетског рачуноводства и других сродних области. 
Комплетне чланке могу читати само претплатници, уносом корисничког имена и лозинке.
Сви текстови на сајту могу се штампати и копирати сагласно Закону о ауторском и сродним правима.
На сајту се налазе и сви бројеви часописа у пдф формату. Скраћене верзије часописа у пдф-у доступне су свим посетиоцима сајта.
Часопис се може прегледати и на ћириличком и на латиничком писму.
На насловној страни сајта се налазе последње додати чланци, а све чланке читаоци могу претраживати по речима у називу и тексту чланка и према областима којима припадају. Осим тога, на насловној страни, опција News ticker, читаоци могу пратити који су чланци последњи додати.
У часопису се налази и детаљан календар пореских и других обавеза.
Кликом на  Каматни калкулатор претплатници тог издања му могу приступити. 

Најважније о рубрикама у часопису:

ПОРЕЗИ
Пратимо и објашњавамо примену свих пореских прописа – ПДВ, акцизе и порески поступак, али и примену пореза и доприноса на лична примања запослених и других лица, као и пореске обавезе по основу покретне и непокретне имовине, капитала и сл. Нећемо заборавити ни примену прописа о избегавању међународног двоструког опорезивања.

РАЧУНОВОДСТВО
Пратимо рачуноводствене промене привредних субјеката од отварања пословних књига на почетку године, преко актуелних промена у току године, до пописа и састављања годишњег рачуна.

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО  
Месечно пратимо пословање буџетских корисника и дајемо актуелне обрачуне у књиговодству по буџетским прописима.
 
ЗАРАДЕ, ПЛАТЕ И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА
Актуелни обрачуни зарада, накнада зарада и других примања запослених из радног односа и других лица која ангажују послодавци по уговорима ван радног односа. Објашњавамо како обрачуне тих примања са становишта Закона о раду, тако и са становишта примене пореских прописа. Паралелно са зарадама дајемо и примере обрачуна плата и других личних примања запослених и других лица код буџетских корисника, уважавајући специфичности обрачуна у здравству, просвети али и у јединицама локалне самоуправе, посебно имајући у виду предстојећу примену законских прописа о платама у јавном сектору.

ОСТАЛО:
У овом делу часописа пратимо и новине у платном промету, актуелности у спровођењу царинских прописа; дајемо тумачења министарстава и друге актуелне теме.
Дати су најбитнији статистички подаци о кретању зарада, плата, потрошачких цена, каматних стопа и др. у рубрици под називом СТАТИСТИКА.

 


Цена претплате

Назив издања

број/ком.

јед. цена у дин.

 

ПДВ 10% у дин.

Укупна цена у дин. са ПДВ-ом

ПОСЛОВНИ САВЕТНИК – електронски часопис
– претлата на 12 месеци

1

10.000,00

1,000,00

11.000,00

 Рок плаћања: 

– за штампано издање – 15 дана од извршене испоруке бројева за 2017. годину, који су до уговарања претплате изашли из штампе и примљеног рачуна на адресу Наручиоца.
– за електронско издање – 15 дана од активирања корисничког налога и примљеног рачуна на адресу Наручиоца.

 

Часопис можете поручити на: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, факс 011/2836-474 или на мејл: office@ingpro.rs