Po ovlašćenju iz člana 37. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, broj 84/04… i 57/14, u daljem tekstu: Zakon), ministar finansija utvrdio je i objavio da najniža mesečna osnovica na koju se obračunava i plaća doprinos za obavezno socijalno osiguranje iznosi 21.552 dinara („Sl. glasnik RS“, broj 90/15, u daljem tekstu: najniža osnovica). Ova najniža osnovica primenjuje se od 1. novembra 2015. i važiće tri meseca, do 31. januara 2016. godine.  

Prema odredbama Zakona, osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za zaposlene jeste jedna od sledeće tri veličine:

1) bruto iznos zarade, odnosno naknade zarade obračunate u skladu sa Zakonom o radu, opštim aktom poslodavca odnosno ugovorom o radu, ili

2) bruto iznos najniže mesečne osnovice doprinosa, utvrđene u skladu sa Zakonom, ili

3) bruto iznos najviše mesečne osnovice doprinosa, utvrđene u skladu sa Zakonom.

Bruto zarada, kao osnovica za obračun doprinosa, definisana je Zakonom o radu, a ostvaruje se na osnovu zarade na radnom mestu, uvećanja zarade, drugih primanja sa karakterom zarade i obaveza koje se plaćaju po osnovu poreza i doprinosa iz zarade. Ovako definisana zarada kao osnovica važi samo pod uslovom da je konkretna bruto zarada zaposlenog viša od važeće najniže mesečne bruto osnovice a niža od važeće najviše mesečne osnovice. Tako, pri obračunu zarada, poslodavci moraju voditi računa o sledećem:

1) ako je obračunata bruto zarada zaposlenog veća od najniže mesečne osnovice  doprinosa, doprinosi će se obračunati na veću osnovicu – dakle, na stvarno obračunatu bruto zaradu;

2) ako je obračunata bruto zarada zaposlenog manja od najniže mesečne osnovice doprinosa, doprinosi će se i tada obračunati na veću osnovicu – ovog puta na propisanu najnižu mesečnu bruto osnovicu;

3) ako je obračunata bruto zarada zaposlenog viša od najviše mesečne osnovice doprinosa, doprinosi će se obračunati na propisanu najvišu mesečnu bruto osnovicu.

Zakon je regulisao najnižu i najvišu osnovicu doprinosa na sledeći način.

 

– Najniža mesečna osnovica doprinosa

Prema članu 36. stav 1. Zakona, mesečna osnovica doprinosa ne može biti niža od najniže mesečne osnovice doprinosa. U slučaju da je konkretna isplata niža od važeće najniže mesečne osnovice, obračun i plaćanje doprinosa vrši se na tu najnižu mesečnu osnovicu. Izuzetno, prema članu 36. stav 3. Zakona, najniža mesečna osnovica ne primenjuje se za obračun i plaćanje doprinosa kod isplate primanja iz čl. 17–21. i čl. 28. i 35b Zakona, odnosno za:

1) razlike plate koju ostvaruju izabrana, imenovana i postavljena lica za vreme obavljanja javne funkcije – osnovica za obračun doprinosa u ovom slučaju je ta razlika plate;

2) naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta u skladu sa zakonom koji uređuje finansijsku podršku porodici sa decom – osnovica za obračun doprinosa u ovom slučaju je iznos te naknade zarade;

3) naknade zarade po osnovu privremene sprečenosti za rad iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa zakonom – osnovica za obračun doprinosa u ovom slučaju je iznos te naknade zarade;

4) penzije i naknade po osnovu invalidnosti iz sredstava organizacije za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa zakonom – osnovica za obračun doprinosa u ovom slučaju je iznos penzije, odnosno naknade;

5) novčane naknade iz sredstava organizacije nadležne za zapošljavanje, u skladu sa zakonom – osnovica za obračun doprinosa u ovom slučaju je iznos te novčane naknade;

6) ugovorene naknade –  osnovica za obračun doprinosa u ovom slučaju je oporezivi prihod od ugovorene naknade u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana;

7) osnovica doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike, jeste mesečna osnovica doprinosa koju čini iznos od 15% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene po zaposlenom u prethodnoj godini, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Prema članu 37. Zakona, najnižu mesečnu osnovicu  čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Pošto je u prethodnom kvartalu, jul–septembar 2015, ostvarena prosečna mesečna zarada po zaposlenom u Republici od 61.578,00 dinara, najniža osnovica za naredna tri meseca izračunata je u visini od 35% tog proseka, što iznosi 21.552,00 dinara. Iznos najniže mesečne osnovice utvrđuje i objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa, u ovom slučaju od 1. novembra 2015. godine.

Izuzetno, prema čl. 38. Zakona, najnižu mesečnu osnovicu za osiguranike:

– sveštenike i verske službenike,

– poljoprivrednike, odnosno zemljoradnike, i

– samostalne umetnike

čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u četvrtom kvartalu prethodne godine, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Iznos ove najniže mesečne osnovice svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a služi za obračun i plaćanje doprinosa počev od prvog januara godine za koju se doprinosi utvrđuju i plaćaju. Za ove osiguranike, najniža osnovica doprinosa za celu 2015. godinu iznosi 22.357,00 dinara, sa primenom od 1. januara 2015. godine.

 

Najniže mesečne osnovice za obračun doprinosa u 2015. godini

Za period od 1. novembra 2016. do 30. novembra 2016. najviša mesečna osnovica za obračun doprinosa iznosi 302.515,00 dinara, a dobijena je na osnovu petostrukog iznosa prosečne zarade u Republici za septembar 2015. godine (5 x 60.503,00 dinar). Stoga, ako je zarada koja se isplaćuje u periodu od 1. 11. 2015. do 30. 11. 2015. godine viša od petostrukog proseka zarade u Republici, doprinosi se plaćaju na najvišu osnovicu, tj. na iznos od 302.515 dinara.

Izuzetno, najviša mesečna osnovica doprinosa ne primenjuje se kod obračuna i plaćanja doprinosa na primanja po osnovu ugovorenih naknada (za ugovorne poslove, a to su  poslovi po osnovu ugovora o delu, autorskog ugovora, ugovora o dopunskom radu i drugog ugovora ili po nekom drugom osnovu, po kome za izvršen rad se ostvaruje ugovorena naknada). Osnovica za doprinose u ovom slučaju je oporezivi prihod od ugovorene naknade u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana.

U toku 2015. godine najviša mesečna osnovica je:

Najviše mesečne osnovice za obračun doprinosa u toku 2015. godine

PERIOD PRIMENE

NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje
doprinosa za socijalno osiguranje

IZNOS

„Sl. glasniku RS“

od 1. 1. 2015. do 31. 1. 2015.

304.910(5 x60.982)

143/2014

od 1. 2. 2015. do 28. 2. 2015.

343.695(5 x68.739)

8/2015

od 1. 3. 2015. do 31. 3. 2015.

271.040(5 x54.208)

21/2015

od 1. 4. 2015. do 30. 4. 2015.

294.960(5 x58.992)

30/2015

od 1. 5. 2015. do 31. 5. 2015.

295.705(5 x59.141)

37/2015

od 1. 6. 2015. do 30. 6. 2015.

312.660 (5 x 62.532)

46/2015

od 1. 7. 2015. do 31. 7. 2015.

302.435 (5 x 60.487)

55/2015

od 1. 8. 2015. do 31. 8. 2015.

306.510 (5 x 61.302)

65/2015

od 1. 9. 2015. do 30. 9. 2015.

313.435 (5 x 62.687)

74/2015

od 1. 10. 2015. do 31. 10. 2015.

307.690 (5 x 61.538)

82/2015

od 1. 11. 2015. do 30. 11. 2015.

302.515 (5 x 60.503)

89/2015

Period primene

Iznosi NAJNIŽE mesečne
osnovice doprinosa

„Sl. glasnik RS“

1

2

3

od 1. 11. 2014. do 31. 1. 2015.

21.718 (35% od 62.051)

118/2014

od 1. 2. 2015. do 30. 4. 2015.

22.357 (35% od 63.878)

11/2015

od 1. 5. 2015. do 31. 7. 2015.

20.109(35% od 57.453)

38/2015

od 1. 8. 2015. do 31. 10. 2015.

21.506(35% od 61.445)

66/2015

od 1. 11. 2015. do 31. 1. 2016.

21.552(35% od 61.578)

90/2015

– Najviša mesečna osnovica doprinosa