Zakon o javnim nabavkama uvodi dosta novina kada je u pitanju oblikovanje javne nabavke po partijama, najpre ustanovljavajući dužnost naručioca da razmotri da li je podela ugovora na partije prikladna.

Iako naručilac zadržava pravo da samostalno odluči o tome da li je pomenuta podela prikladna ili ne, ukoliko u postupku javne nabavke procenjene vrednosti iznad evropskih pragova to ne učini, u izveštaju o postupku nabavke moraće da navede razloge za takvu odluku.

Osim toga, kada je nabavka podeljena na partije, naručilac treba da navede da li ponude mogu da se podnose za jednu, za nekoliko ili za sve partije, što znači da naručilac ima slobodu da zabrani istom ponuđaču da podnese ponudu za sve partije. ,

Ograničenje može da se odnosi i na maksimalni broj ugovora po ponuđaču, što znači da, čak i kada dozvoli ponuđaču da podnese ponude za više partija ili za sve partije, naručilac može da ograniči broj partija koje mogu da se dodele jednom ponuđaču, navodeći pritom maksimalan broj partija po ponuđaču u pozivu za podnošenje ponuda, kao i metodologiju određivanja koje su to partije ukoliko jedan ponuđač, sledstveno svojoj ponudi, zaslužuje dodelu ugovora u više partija od propisanog broja.

Naručilac će imati mogućnost izuzimanja određenih partija iz postupka javne nabavke shodno procenjenoj vrednosti, tako da jednu ili više partija može da izuzme iz predmetne nabavke i nabavi u postupku nabavke na koju se zakon ne primenjuje, ukoliko je pojedinačna procenjena vrednost partije niža od 300.000 dinara za dobra i usluge, odnosno 500.000 dinara za radove i ako ukupna vrednost tih partija nije veća od 1.000.000 dinara (dobra usluge), odnosno 3.000.000 dinara (radovi).

U februarskom broju časopisa Lege Artis Propisi u praksi u okviru teksta Novi Zakon o javnim nabavkama data su ključna obeležja ZJN/2019, sa posebnim osvrtom na izmenu dosadašnje regulative i prakse, a u martovskom broju pišemo detaljno o pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziv.

O svim novinama upoznajte se detaljnije i na  Savetovanju 26. 2. 2020. godine.

Redakcija