Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon, 47/18), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20), člana 23. stav 7. i člana 24. stav 4. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 113/17 i 50/18, u daljem tekstu: Zakon) i čl. 5. i 6. stav 5. Uredbe o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka („Službeni glasnik RS“, broj 54/18) i Sporazuma između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva za brigu o porodici i demografiju broj: 021-01-124/2020-01 od 4.11.2020. godine,

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je pod brojem 401-00-00087/2021-13

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA RODITELJSKOG DODATKA, PAUŠALA ZA NABAVKU OPREME ZA DETE I DEČJEG DODATKA I CENZUSA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČJI DODATAK OD 1. JANUARA 2021. GODINE

 

Roditeljski dodatak za decu rođenu 1. januara 2021. godine i kasnije iznosi za:
– prvo dete jednokratno – 102.814,43 dinara
– drugo dete 246.754,63 dinara

– 24 rate po 10.281,45 dinara

– treće dete 1.480.527,78 dinara

– 120 rata po 12.337,73 dinara

– četvrto dete 2.220.791,67 dinara

– 120 rata po 18.506,59 dinara 

– treće i četvrto dete u skladu sa članom 24. stav 3. Zakona (smrt deteta u toku isplate prava) jednokratno – 206.628,86 dinara

 

Paušal za nabavku opreme za dete za decu rođenu 1. januara 2021. godine i kasnije iznosi 5.140,72 dinara

 

Nominalni iznos cenzusa za ostvarivanje prava na dečji dodatak iz člana 30. stav 1. tačka 1) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, na osnovu ukupnih mesečnih prihoda porodice ostvarenih u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, po članu porodice iznosi: 
  –  9.253,29 dinara 
  – 12.029,29 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. t. 1)–3) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
  – 11.103,96 za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. t. 4)–7) Zakona, kao i za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, koje ne koristi usluge smeštaja

 

Nominalni iznos cenzusa za ostvarivanje prava na dečji dodatak iz člana 30. stav 1. tačka 1) Zakona na osnovu ukupnih mesečnog katastarskog prihoda po članu porodice u prethodnoj godini:
  – 2,91 dinara 
  – 3,78 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. t. 1)–3) Zakona
  – 3,49 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. t. 4)–7) Zakona, za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, koje ne koristi usluge smeštaja

 

Nominalni iznos cenzusa za ostvarivanje prava na dečji dodatak iz člana 30. stav 1. tačka 2) Zakona na osnovu ukupnog mesečnog katastarskog prihoda po članu porodice u prethodnoj godini iznosi: 
  – 6,81 dinar 
  – 8,84 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. t. 1)–3) Zakona
  – 8,15 dinara za jednoroditeljske porodice iz člana 28. stav 1. t. 4)–7) Zakona, kao i za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, koje ne koristi usluge smeštaja

 

Dečji dodatak od 1. januara 2021. godine:
– za dete za koje je ostvareno pravo iznosi 3.084,43 dinara
– za dete za koje je ostvareno pravo, za jednoroditeljske porodice i staratelje iz člana 33. stav 2. Zakona, uvećan za 30% iznosi 4.009,76 dinara
za roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, i za dete koje ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica, a ne koristi usluge smeštaja iz člana 33. stav 2. Zakona, uvećan za 50% iznosi 4.626,66 dinara
za dete koje ispunjava uslove za uvećanje po više osnova, a najviše do 80%, u skladu sa članom 33. stav 3. Zakona, iznosi 5.551,98 dinara


Obrazloženje:

Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom propisano je da se iznosi roditeljskog dodatka i paušala za nabavku opreme za dete, a Uredbom o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka, cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak i iznos dečjeg dodatka usklađuju dva puta godišnje, 1. januara i 1. jula, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci.

Ovo rešenje dostavlja se opštinskim/gradskim upravama i službama dečje zaštite, a podaci iz njega unose se i u informacioni sistem Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.