– na osnovu prosečne zarade u Republici Srbiji u septembru 2016.

od 64.150 dinara

 

VRSTA ISPLATE

VRSTA LIČNIH PRIMANJA

PORESKI TRETMAN

 

1

2

3

NAKNADA TROŠKOVA POGREBNIH USLUGA zaposlenom, u slučaju smrti bračnog druga i dece; članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog

Prema članu 119. tač. 2) Zakona o radu, poslodavac je obavezan na ove isplate do visine troškova pogrebnih usluga, a prema priloženim računima.

Za zaposlenog i člana njegove porodice ne oporezuje se do 64.162din.

SOLIDARNA POMOĆ porodici u slučaju smrti penzionisanog radnika

Isplaćuje se u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Neoporezivo do 64.162 din.

 

OTPREMNINA KOD ODLASKA U PENZIJU

Prema Zakonu o radu, isplaćuje se najmanje u visini 2 prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku (trenutno, 64.150 x 2 = 128.300).

Ne oporezuje se do iznosa dvostruke mesečne zarade po zaposlenom u Republici prema poslednjem podatku (2 x 64.150 = 128.300 din.).

JUBILARNA NAGRADA

 

Do visine utvrđene opštim aktom poslodavca.

Neoporezivo do 18.331din. godišnje.

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA DO POSLA I POVRATKA SA POSLA

Do visine cene prevozne karte u javnom saobraćaju.

Ne oporezuje se do visine prevozne karte, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 3.666 din.

DNEVNICA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U INOSTRANSTVO

 

Najmanje u visini utvrđenoj opštim aktom (član 118. tač. 3) Zakona o radu), a za državne službenike i nameštenike dnevnica iznosi 15 evra.

Ne oporezuje se do 15 evra u skladu sa Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika („Sl. glasnik RS“, br. 86/07, 84/14 i 84/15), a do 50 evra za subjekte van javnog sektora.

DNEVNICA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U ZEMLJI

Do visine propisane opštim aktom, odnosno ugovorom o radu kod poslodavca (član 118. tač. 2) Zakona o radu) a za državne službenike i nameštenike dnevnica iznosi 150 dinara.

Neoporezivo do 2.201din. po dnevnici

NAKNADA TROŠKOVA SMEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTU

Do visine propisane opštim aktom, odnosno ugovorom o radu kod poslodavca (prema Zakonu o radu).

Neoporezivo do iznosa priloženog računa.

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA NA SLUŽBENOM PUTOVANJU

Priznaju se u celini prema priloženim računima.

Neoporezivo do visine priloženih računa prevoznika u javnom saobraćaju.

NAKNADA TROŠKOVA SMEŠTAJA I ISHRANE ZA RAD NA TERENU (ako poslodavac nije zaposlenom obezbedio smeštaj i ishranu bez naknade) (član 118. tač. 4) Zakona o radu)

U visini troškova smeštaja i ishrane u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Ne plaćaju se poreske obaveze.

SOLIDARNA POMOĆ za dužu ili težu bolest, rehabilitaciju ili težu invalidnost zaposlenog ili člana njegove porodice

Do visine utvrđene opštim aktom poslodavca.

Neoporezivo do 36.665din. po slučaju.

OSTALE SOLIDARNE POMOĆI (čl. 120. tač. 1) Zakona o radu)

Do visine utvrđene opštim aktom poslodavca.

Oporezuje se ceo iznos samo porezom po stopi od 10%.

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA SOPSTVENIM PUTNIČKIM MOTORNIM VOZILOM U SLUŽBENE SVRHE

Prema članu 118. tač. 2) i 3) Zakona o radu, utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu kod poslodavca.

Ne oporezuje se do 30% cene 1 litra super benzina po pređenom kilometru, najviše do 6.417 din. mesečno.

STIPENDIJE I KREDITI UČENIKA ISTUDENATA – učenicima srednjih škola i studentima viših škola i fakulteta

Na način utvrđen opštim aktom poslodavca.

Neoporezivo do 11.000din. mesečno.

STIPENDIJE I KREDITI UČENIKAOSNOVNIH ŠKOLA – kada su roditelji zaposleni kod poslodavca

Na način utvrđen opštim aktom poslodavca.

Isplata ima karakter zarade, na ceo iznos plaćaju se doprinosi za socijalno od 19,9% + 17,9% i porez po stopi od 10%.

OTPREMNINA pri otkazu ugovora o radu višku zaposlenih zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena (po članu 158. i 159. Zakona o radu)

Isplaćuje se u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu, a ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca kod koga se ostvaruje pravo na otpremninu.

Zaradom se smatra prosečna mesečna zarada zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina.

Neoporezivo do najnižih iznosa isplate po godinama rada iz prethodne kolone (član 9. st. 1. tač. 18) Zakona o porezu na dohodak građana).

ISPLATE ZAPOSLENIMA U OKVIRU PROGRAMA

ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2016. GODINU

(„Sl. glasnik RS“ br. 9/15, 84/15 i 109/15)

 

Odeljak III Programa Način rešavanja viška zaposlenih

Zaposlenom koji je utvrđen kao višak u 2016. godini, prestaje radni odnos kada se dobrovoljno opredeli za jednu od opcija, koja je za njega najpovoljnija, i to za:

1) otpremninu u visini dinarske protivvrednosti 200 evra za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu, po srednjem kursu, na dan dostavljanja spiskova viška zaposlenih od strane poslodavca, s tim da ukupna visina otpremnine ne može biti veća od 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti;

Neoporezivo do iznosa prava shodno članu 9. st. 1. tač. 20) Zakona o porezu na dohodak građana.

2) otpremninu obračunatu na način utvrđen Zakonom o radu, s tim da ukupna visina otpremnina ne može biti veća od 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, a visina sredstava za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslednjeg poslodavca ne može biti veća od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu, na dan dostavljanja spiskova viška zaposlenih od strane poslodavca;

Otpremnina u skladu sa čl. 158. i 159. Zakona do iznosa utvrđenog tim članom je neoporeziva, shodno članu 9. st. 1. tač. 19) Zakona o porezu na dohodak građana.

3) otpremninu u iznosu od šest (6) prosečnih zarada po zaposlenom u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike – za zaposlene koji imaju više od 15 navršenih godina rada u radnom odnosu (trenutno: 6 x 64.150 = 384.900 din.).

Neoporezivo shodno članu 9. st. 1. tač. 20) Zakona o porezu na dohodak građana do iznosa utvrđenog prava.

NOVČANE NAKNADE U SKLADU SA ČLANOM 21. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“ br. 68/15) za zaposlene za čijim je radom prestala potreba

Zaposleni koji su se izjasnili da prihvataju prestanak radnog odnosa uz isplatu jedne od sledećih novčanih naknada:

1) u visini 1/3 prosečne plate, odnosno zarade zaposlenog isplaćene u prethodna tri meseca koja prethode mesecu prestanka radnog odnosa, odnosno u visini 1/3 prosečne zarade u Republici Srbiji za mesec koji prethodi mesecu prestanka radnog odnosa prema podatku republičke statistike, u zavisnosti od toga šta je za zaposlenog povoljnije, uvećane za 30% za svaku godinu rada u radnom odnosu u javnom sektoru, s tim da ukupna visina novčane naknade ne može biti veća od 8.000 evra u dinarskoj protivvrednosti – za zaposlene kojima na dan prestanka radnog odnosa nedostaje više od dve godine do ispunjenja uslova za penziju u skladu sa propisima o PIO;

Neoporezivo do iznosa utvrđenog prava iz prethodne kolone, shodno čl. 9. st. 1. tač. 19) Zakona o porezu na dohodak građana.

2) u visini šest prosečnih zarada u Republici Srbiji za mesec koji prethodi mesecu prestanka radnog odnosa, prema podatku republičke statistike – za zaposlene kojima na dan prestanka radnog odnosa nedostaje do dve godine do ispunjenja uslova za penziju u skladu sa propisima o PIO;

3) u visini četiri prosečne zaradeu Republici Srbiji za mesec koji prethodi mesecu prestanka radnog odnosa, prema podatku republičke statistike – za zaposlene koji na dan prestanka radnog odnosa ispunjavaju uslove za prevremenu penziju u skladu sa propisima o PIO.

HRANARINE I STIPENDIJE koje sportistima isplaćuju amaterski sportski klubovi

Prema propisima koji uređuju sport.

Neoporezivo do 9.166 din. mesečno.

REGRES za korišćenje godišnjeg odmora

Isplata po ovom osnovu je obavezna, u visini utvrđenoj opštim aktom, odnosno ugovorom o radu kod poslodavca (član 118. tač. 6) Zakona o radu).

Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu.

NAKNADA ZA ISHRANU u toku rada

Isplata po ovom osnovu je obavezna, u visini utvrđenoj opštim aktom, odnosno ugovorom o radu kod poslodavca (član 118. tač. 5. Zakona o radu)

Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu.

ZAJAM koji poslodavac isplaćuje zaposlenima

Isplaćuje se u visini i prema uslovima utvrđenim opštim aktom ili ugovorom o radu kod poslodavca.

Ne oporezuje se.

DODATAK ZA ODVOJENI ŽIVOT

Isplaćuje se u skladu sa opštim aktom ili ugovorom o radu.

Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu.

STIMULATIVNE OTPREMNINE pri sporazumnom prestanku radnog odnosa (član 177. Zakona o radu)

Isplaćuje se u skladu sa opštim aktom ili ugovorom o radu.

Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu.

TERENSKI DODATAK (dnevna naknada za povećane troškove rada na terenu)

Prema Zakonu o radu, ako se predvidi opštim aktom, odnosno ugovorom o radu.

Plaćaju se sve poreske obaveze kao na zaradu.

POKLON DECI ZAPOSLENIH DO 15 GODINA STAROSTI POVODOM NOVE GODINE I BOŽIĆA

Na osnovu člana 119. st. 2. Zakona o radu, u skladu sa opštim aktom poslodavca.

Neoporezivo do 9.166,00din. po jednom detetu, isplata preko tog iznosa, kao i isplata detetu starijem od 15 godina, ima karakter zarade.