800×600
< <

У „Службеном гласнику РС” број 89/2017 од
4. 10. 2017. године објављен је Правилник о изменама Правилника о облику
и садржају знака забране пушења и знака да је пушење дозвољено у одређеном простору,
начину истицања тих знакова, обрасцу извештаја о повреди забране пушења, врсти потребних
доказа о пушењу и начину на који се они прикупљају и на који се утврђује присуство
дуванског дима у простору у коме је пушење забрањено, као и о обрасцу за наплату
новчане казне на лицу места, који је ступио на снагу 12.
10.
2017. године
(у даљем тексту: Измена Правилника).

Да подсетимо, Правилником о облику и садржају
знака забране пушења и знака да је пушење дозвољено у одређеном простору, начину
истицања тих знакова, обрасцу извештаја о повреди забране пушења, врсти потребних
доказа о пушењу и начину на који се они прикупљају и на који се утврђује присуство
дуванског дима у простору у коме је пушење забрањено, као и о обрасцу за наплату
новчане казне на лицу места („Сл. гласник РС”, број 73/2010, 89/2017 – у даљем тексту:
Правилник), уређују се: облик и садржај знака забране пушења (подаци, као и
упозорења која се уносе у знак забране пушења), односно знака да је пушење дозвољено
у одређеном простору; начин истицања тих знакова; образац извештаја о повреди забране
пушења; врста потребних доказа о пушењу и начин на који се они прикупљају и на који
се утврђује присуство дуванског дима у простору у коме је пушење забрањено, као
и образац којим се наплаћује новчана казна на лицу места.

 

У Правилник су унете следеће новине:

 

1. Промене
у садржају знака забране пушења

Према важећем члану 2. ст.
1. и 2. Правилника, знак који се користи
за означавање затвореног радног и јавног простора, као и другог простора у коме
је пушење забрањено
,
има облик
правоугаоника формата А4 (210 мм х 297 мм), са кругом пречника 168 мм, косом траком
(пречник круга) положеном под углом од 45 степени у односу на хоризонтални пречник
круга и симболом упаљене цигарете димензија 105 мм х 14 мм, унутар круга, положеним испод косе
траке под углом од 90 степени у односу на косу траку. На горњем полу знака, изнад
круга, исписан је текст „ЗАБРАЊЕНО ПУШЕЊЕ”.

Према новом
ставу 3. у овом члану Правилника, на доњем полу знака, испод круга, у два реда је
исписан текст „РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА”.

У складу са овом новином, досадашњи графички
приказ знака забране пушења замењује се новим графичким приказом знака забране пушења
(Прилог 1), који је одштампан уз Измену Правилника и чини њен саставни део

 

2. Промене
у садржају знака да је пушење дозвољено у одређеном простору

Сходно иновираном члану 5. Правилника, знак који се користи за означавање простора
у коме је пушење дозвољено
, у складу са законом, има облик правоугаоника формата
А4 (210 мм x 297 мм), са кругом пречника 168 мм и симболом упаљене цигарете димензије
105 мм x 14 мм, унутар круга. На горњем полу знака, изнад круга, исписан је текст
„ДОЗВОЉЕНО ПУШЕЊЕ”. На доњем полу знака, испод круга, у два реда је
исписан текст „РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА”. Текст који се исписује на
горњем и доњем полу знака исписан је словима величине 9 мм, ћириличним писмом, односно
другим језиком и писмом који су у службеној употреби у складу са прописима о службеној
употреби језика и писама у Републици Србији. Унутрашњост круга и површина ван круга
су црне боје; ивица круга је ширине 15 мм и црвене је боје; симбол упаљене цигарете
је беле и црне боје (контуре цигарете и дуванског дима); слова знака су беле боје.

У складу са овом новином, досадашњи графички
приказ знака да је пушење дозвољено замењује се новим графичким приказом знака да
је пушење дозвољено (Прилог 2), који је одштампан уз Измену Правилника и чини њен саставни део.
Нови знак је дат у прилогу овог чланка.

Као што је речено, Измене Правилника ступају
на снагу 12. 10. 2017. године, па сви послодавци и други субјекти који су до
сада имали обавезу истицања знака забране пушења, односно знака да је пушење дозвољено
у одређеном простору, имају обавезу да досадашње знаке замене новим, утврђеним Изменама
Правилника.

Графичке прилоге можете погледати у самом пропису, у оквиру електронског правног издања – Прописи.нет