За предстојеће новогодишње празнике, послодавци ће уложити своја средства у организовање пригодних приредби, набавку новогодишњих пакетића за децу својих запослених, или ће извршити набавку одређене робе за репрезентацију својим запосленима или пословним партнерима. Погледајмо у наставку под којим пореским условима се ове исплате и набавке могу вршити.

 
Пореске обавезе на новогодишње пакетиће деци запослених код послодавца

Поводом пореског третмана новогодишњих поклона дефинишимо најпре два следећа става, имајући у виду одредбе Закона о раду и Закона о порезу на доходак грађана:

1) Давање поклона у било ком облику запосленима (у роби или у новцу), у складу са општим актом послодавца или уговором о раду, представља примање које има карактер зараде.

2) Поклони деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића имају следећи порески третман:

– на износ поклона до 8.880 динара за 2014. годину по једном детету, не плаћају се никакве пореске обавезе, сходно члану 18. став 1. тачка 6) Закона о порезу на доходак грађана;

– на износ поклона преко 8.880 динара за 2014. годину по једном детету, ова исплата има карактер зараде.

Наиме, одредбом члана 119. став 2. Закона о раду уређена је могућност да послодавац, поводом Нове године и Божића, учини поклон деци запослених. Како је одредбом члана 8. став 2. Закона о раду прописано да се општим актом и уговором о раду могу утврдити већа права и повољнији услови рада, као и друга права која нису утврђена законом, то значи да је послодавац слободан да својим општим актом и (или) уговором о раду утврди већи обим права у погледу новогодишњих и божићних поклона деци запослених, како у погледу висине вредности поклона, тако и у погледу узраста деце којој се даје поклон. То значи да послодавац својим општим актом или уговором о раду може да утврди давање поклона поводом Нове године или Божића као право запослених или као могућност за давање поклона деци запослених старости до 15 година у вредности до 8.880 динара, односно деци старијој од 15 година, као и у вредности већој од 8.880 динара.

Подсећамо, неопорезиви износ поклона, сагласно одредби члана 12а Закона о порезу на доходак грађана, усклађује се сваке године индексом потрошачких цена, тако да је актуелни неопорезиви износ 8.880 динара, и у примени је од 1. 2. 2014. до 31. 1. 2015.

Ако овај поклон жели да обезбеди, послодавац ће свакако гледати да вредност тог поклона, обично пакетића, не пређе 8.880 динара, у ком случају ће се подела ових пакетића обавити без икаквих додатних пореских плаћања. На пример, послодавац је свом запосленом дао поклон за једно дете у висини од 5.000 динара. Тиме је испуњен услов да се додели поклон до висине неопорезованог износа. Ако мајка истог детета добије поклон код другог послодавца код кога ради, у висини од 6.000 динара, и њен поклон неће бити опорезован јер је износ до 8.880 динара. У овом случају ово дете је добило поклон у износу од 11.000 динара, али пошто је свако од родитеља добио поклон до неопорезованог износа, на ове поклоне нема пореских обавеза. Дакле, пореска олакшица од 8.880 динара везује се за родитеља код конкретног послодавца, а не сабирају се износи поклона које је добило конкретно дете од оба родитеља, већ се сваки родитељ посебно посматра и опорезује. Порески обвезник и корисник пореске олакшице је родитељ а не дете. Дакле, поклони које дете добије од једног родитеља од 8.880 хиљаде и од другог родитеља од 8.880 динара, не потпадају под обавезу опорезивања.

У случају да родитељи раде код истог послодавца, и да послодавац плаћа сваком родитељу за исто дете, онда се пореска олакшица односи на сваког родитеља истог детета. Ако послодавац исплати по 8.880 динара сваком од родитеља истог детета, неће се сабирати ови износи по деци, већ се посматра сваки родитељ посебно, тако да ни у овом случају нема плаћања пореских обавеза, пошто је по родитељу износ поклона 8.880 динара.

На пример, отац и мајка су запослени код истог послодавца, имају двоје деце од 5 и 8 година. Послодавац је донео одлуку да се деци запослених, старости до 15 година живота, исплати у готовом износ од 6.000 динара, на име поклона за Нову годину. У складу са овом одлуком, мајци припада износ од 12.000 динара (за двоје деце) и оцу припада износ од 12.000 динара (за двоје деце). На исплаћене износе се не плаћа порез на доходак грађана, јер представљају неопорезив износ по Закону о порезу на доходак грађана (исплаћено је 6.000 динара по једном детету, а неопорезиво је 8.880 динара).

Ако, међутим, ова исплата прелази 8.880 динара за 2014. годину, она добија карактер другог примања које чини зараду, из члана 105. став 3. Закона о раду. Наиме, карактер другог примања које чини зараду, према члану 105. став 3. Закона о раду, чине сва примања запослених по основу радног односа а која нису изузета из зараде, а која послодавац исплаћује у складу са својим општим актом или уговором о раду. Зато додела поклона деци запослених старости до 15 година (у роби или у новцу) изнад 8.880 динара годишње има карактер зараде. У том случају, на износ поклона преко 8.880 динара за 2014. годину обрачунавају се:

1) Порез на зараду по стопи од 10%,

2) Доприноси за обавезно социјално осигурање према следећим стопама:

 

На терет запосленог

На терет послодавца

Укупно

За пензијско и инвалидско

За здравствено

За незапосленост

14,00%

5,15%

0,75%

12,00%

5,15%

0,75%

26,00%

10,30%

1,50%

Збирна стопа доприноса

19,90%

17,90%

37,80%

Као што се види, оваква исплата новогодишњег поклона има карактер зараде, па се зато кумулира са осталим исплатама на име зараде за исти месец, односно ако је то прва исплата у месецу, има карактер аконтације зараде, на коју се примењују прописи о обрачуну доприноса за социјално осигурање на најнижу законску основицу. Приликом овакве исплате, подноси се образац ППП-ПД, а пореске обавезе уплаћују се на исте рачуне као при исплати зарада.

Такође, порез и доприноси ће се платити на цео износ поклона и у случају када се поклон даје за неке друге празнике (осим Божића и Нове Године) и када се поклони дају деци старијој од 15 година.

У посебном случају, ако се исплата у новцу за празнике врши пензионисаним лицима код послодавца или другим лицима која нису запослена код тог послодавца, на такву исплату плаћа се порез по стопи од 20% на основицу коју чини бруто износ исплате умањен за 20% нормираних трошкова, а бруто вредност исплате добија се дељењем нето износа коефицијентом 0,84.


Исплате за новогодишње поклоне из средстава синдиката

Утврдили смо да увек када новогодишње пакетиће исплаћује послодавац из својих средстава порески третман те исплате подвргава се критеријумима из Закона о порезу на доходак грађана. Kада се, међутим, за ове намене врше исплате из средстава синдиката, прибављених путем синдикалне чланарине, такве исплате немају карактер личних примања и ослобођене су свих пореза и доприноса. Овакав третман синдикалне исплате имају по тумачењу Министарства финансија Србије под бројем 414-00-00021/96-04 од 31. 1. 1996:

„На давања која синдикална организација врши из средстава синдикалне чланарине, по нашем мишљењу, не плаћају се порези, доприноси и остали јавни приходи, имајући у виду да се синдикална чланарина плаћа из зарада на које су ове обавезе већ обрачунате и плаћене (из нето зараде). Ово наравно под условом да се из документације синдикалне организације јасно и недвосмислено може утврдити да се ради о давањима искључиво из средстава синдикалне чланарине.“

Према томе, уколико синдикална организација из својих средстава набавља новогодишње пакетиће, на тржишну вредност тих пакетића неће бити обрачунати порез и доприноси на лична примања. Наравно, и синдикална организација ове пакетиће набавља с плаћањем пореских обавеза.

 

Порески третман осталих исплата поводом новогодишњих празника

У случају када послодавац ангажује појединца са статусом самосталног уметника, који то звање има у складу са Законом о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/99), исплата се врши на основу ауторског уговора с њим. На ову исплату плаћа се само порез по стопи од 20% по умањењу за нормиране трошкове од 43% или 34% (зависно од врсте ауторског дела). Ако је са самосталним уметником уговорена нето накнада, превођење у бруто износ врши се применом коефицијента 1,128668171 ако је пореска олакшица 43% односно коефицијента 1,152073732 ако је пореска олакшица 34%.

Ако послодавац ангажује лице које није самостални уметник, пореске обавезе које ће платити на уговор с њим зависе од тога да ли је то лице осигурано по другом основу. Конкретно:

1. Ако лице ангажовано за новогодишњу приредбу није осигурано по другом основу, на накнаду коју уговори с њим послодавац плаћа:

– порез по стопи од 20% по умањењу пореских трошкова;

– допринос за пензијско и инвалидско осигурање по стопи од 26%;

– допринос за здравствено осигурање по стопи од 10,30%.

Уколико је са овим извођачем уговорена бруто накнада, после одбитка нормираних трошкова на исту основицу ће се обрачунати све пореске обавезе и исплатити нето износ.

Ако је са овим извођачем уговорена нето накнада, превођење у бруто износ врши се применом коефицијента 1,47255887 ако је пореска олакшица 43% односно коефицијента 1,59129245 ако је пореска олакшица 34%.

2. Ако је лице ангажовано за новогодишњу приредбу осигурано по другом основу, на накнаду коју уговори с њим послодавац плаћа:

– порез по стопи од 20% по умањењу пореских трошкова;

– допринос за пензијско и инвалидско осигурање по стопи од 26%.

Уколико је са овим извођачем уговорена бруто накнада, после одбитка нормираних трошкова на исту основицу ће се обрачунати обе пореске обавезе и исплатити нето износ.

Ако је са овим извођачем уговорена нето накнада, утврђени нето износ преводи се у бруто износе применом коефицијента 1,35538086 ако је пореска олакшица 43% односно коефицијента 1,43595635 ако је пореска олакшица 34%.

Уместо наведених издатака, послодавац може за децу својих запослених закупити термин једне представе, или купити улазнице за новогодишњу представу уз остале посетиоце. За овакве случајеве сматрамо да послодавац осим обавезе плаћања представе, односно улазница за представу, нема других фискалних издатака.

Уколико послодавац организује прославу поводом празника (ручак, вечера за запослене, пензионере), по мишљењу Министарства финансија и економије број 414-00-118/2002-04 од 22. 4. 2002, трошкови учињени том приликом по основу угоститељских услуга имају карактер репрезентације, и не подлежу плаћању пореза на доходак грађана.

Ако послодавац организује свечани ручак или вечеру за своје запослене, пословне партнере или пензионере поводом новогодишњих празника, трошкови угоститељских услуга имају карактер трошкова репрезентације.

Нема сметњи да правно лице донесе одлуку да даје поклон пакетиће поводом Нове године и Божића и деци пословних партнера и то у облику робних поклона или у готовом новцу, али таква давања имају третман других прихода, на које се, у складу са одредбама члана 85. став 1. тачка 12) Закона о порезу на доходак грађана, плаћа порез на доходак грађана по стопи од 20%, без обзира на износ који се исплаћује и без обзира на вредност пакетића. Основицу за порез чини бруто примање (нето износ који је исплаћен или вредност пакетића са ПДВ по фактури добављача помножити са коефицијентом 1,190476), умањено за нормиране трошкове у висини од 20%.

 

Поклони запосленима код послодавца

Послодавац може својим општим актом односно уговором о раду, на основу члана 120. тачка 4. Закона о раду, да пропише давање поклона својим запосленима поводом Нове године или Божића, у новцу или у роби. Таква давања имају карактер зараде, у складу са чланом 105. став 3. истог закона, што значи да се ова исплата прикључује заради, уз обрачун пореза и доприноса и подношење обрасца ППП-ПД.