Штампани часопис “Пословни саветник“ представља
издање,  са стручним ауторским текстовима, из области пореза,
рачуноводства, буџетског рачуноводства, пословних финансија и зарада.
Намењен је, пре свега, финансијским и рачуноводственим службама у јавном
и приватном сектору, рачуноводственим агенцијама и сл.


Од рубрика у часопису издвајамо: Порези, Рачуноводство, Буџетско рачуноводство, Пословне финансије, Зараде.

Штампани часопис “ПОСЛОВНИ САВЕТНИК“  месечно излази из штампе на 100 страна. У току године излази 10 бројева и 1 двоброј. У оквиру претплате, претплатници на штампано издање добијају могућност да писано, путем мејла, добију одговоре на питања у вези с темама које часопис обрађује.

Под слоганом “Будимо на вези“
часопис је отворен за сва питања, мишљења, конструктивне предлоге,
похвале и критике, а читаоци их могу упутити на адресу главног и
одговорног уредника: zeljko.albaneze@ingpro.rs

Такође, претплатници могу и сами предлагати теме које су важне за њихово пословање.

Скраћени број часописа са садржајем можете преузети – овде.

ЦЕНА ПРЕТПЛАТЕ

 

Назив издања

     број/ком.

јед. цена

 

ПОСЛОВНИ САВЕТНИК штампани часопис претлата за 2017. год.

1

18.000,00

Пореска
напомена: На горњу цену се зарачунава  порез на додату вредност од 10% и
износи 1.800,00 дин – Укупна цена са ПДВ-ом износи:  19.800,00 дин.

​Рок плаћања: 15 дана
од извршене испоруке бројева за 2017.годину  који су до уговарања
претплате изашли из штампе и примљеног рачуна на адресу Наручиоца.

Предрачун преузмите овде

Часопис можете поручити преко телефона: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822 или путем мејла: office@ingpro.rs


Најважније о рубрикама у часопису:

 
ЗАРАДЕ И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА

Актуелни обрачуни зарада, накнада зарада и других примања запослених из радног односа и других лица којa
ангажују послодавци по уговорима ван радног односа. Објашњавамо како
обрачуне тих примања са становишта Закона о раду, тако и са становишта
примене пореских прописа.

ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО

Пратимо
рачуноводствене промене привредних субјеката од отварања пословних књига
на почетку године, преко актуелних промена у току године, до пописа и
састављања годишњег рачуна.

ПОРЕСКИ ПРОПИСИ

Пратимо и објашњавамо
примену свих пореских прописа – ПДВ, акцизе и порески поступак, али и
примену пореза и доприноса на лична примања запослених и других лица,
као и пореске обавезе по основу покретне и непокретне имовине, капитала и
сл. Нећемо заборавити ни примену прописа о избегавању међународног
двоструког опорезивања.

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО 

Месечно пратимо пословање буџетских корисника и дајемо актуелне обрачуне у књиговодству по буџетским прописима.

ПЛАТЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ КОД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Паралелно са зарадама,
дајемо и примере обрачуна плата и других личних примања запослених и
других лица код буџетских корисника, уважавајући специфичности обрачуна у
здравству, просвети али и у јединицама локалне самоуправе, посебно
имајући у виду предстојећу примену законских прописа о платама у јавном сектору.

ОСТАЛО:
– новине у платном промету,
– актуелности у спровођењу царинских прописа,
– тумачења министарстава,
– актуелни месечни статистички подаци,