У свом Саопштењу за јавност од 23. 10. 2015, Републички завод за статистику (РЗС) објавио је ревидиране податке из Анкете о радној снази за 2014. годину.

У циљу усаглашавања са препорукама Евростата а ради постизања међународне упоредивости, Анкета о радној снази (Анкета) значајно је унапредила квалитет података током 2014. и 2015. године.

Процес усклађивања с међународним стандардима захтевао је промену периодике спровођења Анкете, већи узорак, модернизацију процеса прикупљања података и промену система оцењивања, чиме је постигнута већа прецизност оцена контингената радне снаге, али је истовремено онемогућена потпуна упоредивост с подацима из претходних година.

С циљем да обезбеди упоредивост података на међугодишњем нивоу за 2014. и 2015. годину, РЗС је извршио ревизију података из 2014. године, чиме је превазиђен ефекат промене у систему оцењивања. Ипак, ефекат другачије периодике анкетирања (у 2014. години Анкета је спроведена у кварталној динамици, док се од 2015. године спроводи континуирано, током целе године) и самог начина прикупљања података није могуће отклонити, због чега промене у оценама контингената радне снаге до којих је дошло у 2015. години у односу на 2014. годину не треба посматрати као апсолутне и прецизне, већ само као индикативне. То се нарочито односи на оцене добијене на бази малих подузорака (нпр. сектори делатности) где приликом оцењивања међугодишњих промена, осим утицаја промењене периодике и система оцењивања, не треба занемарити ни величину статистичке грешке.

Систем оцењивања је унапређен тако да, осим територијалне структуре коју је пратио досадашњи систем оцењивања, нови прати и старосну и полну структуру становништва. Имајући у виду податке о броју формално запослених из Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО), који се сматра најобухватнијим регистром формално запослених лица у Србији а коме РЗС однедавно има приступ, јасно је да нови систем оцењивања даје реалнију оцену контингената радне снаге, укључујући и запосленост и незапосленост.

 

Стопе учешћа радне снаге, запослености и незапослености у 2014. години

– Претходни (неревидирани) резултати –

 

2014 – претходни резултати

 

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Стопа учешћа радне снаге

48,4

49,5

49,3

48,5

Стопа незапослености

20,8

20,3

17.6

16,8

Стопа запослености

38,4

39,5

40,6

40,4

Стопа неформалне запослености

20,5

21,2

23,4

24,2

Стопе учешћа радне снаге, запослености и незапослености у 2014. и 2015. години

– Ревидирани резултати –

 

2014 – ревидирани резултати

2015

 

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

I квартал

II квартал

Стопа учешћа радне снаге

51,0

52,4

52,3

51,3

50,8

51,4

Стопа незапослености

21,3

20.9

18,1

17,3

19,2

17,9

Стопа запослености

40,2

41,5

42,8

42,4

41,0

42,3

Стопа неформалне запослености

19,7

20,5

22,5

23,2

19,4

18,5

Подаци о кретањима на тржишту радне снаге добијени применом унапређеног система оцењивања, у поређењу с подацима из прва два квартала 2015. године, указују на релативно стабилно кретање стопе запослености и незапослености у овом периоду, уз очекиване осцилације изазване сезонским фактором.

На међугодишњем нивоу дошло је до извесног преливања незапослености, делом у запосленост, а делом у неактивност.

Основни циљ спровођења Анкете јесте прикупљање података о радним карактеристикама становништва и процена укупне радне снаге у земљи према међународним препорукама и дефиницијама, тј. добијање података о три основна, међусобно искључива контингента становништва старог 15 и више година, а то су: запослена, незапослена и неактивна лица.  Становништво се разврстава у једну од наведених група на основу информација из упитника које се односе на активност анкетираних лица у посматраној седмици.

Стопа учешћа радне снаге представља удео запослених и незапослених у укупном становништву старом 15 и више година.

Стопа незапослености представља удео незапослених у укупном броју активних становника (запослени и незапослени).

Стопа запослености представља удео запослених у укупном становништву старом 15 и више година.

Стопа неформалне запослености представља удео лица која раде без формалног уговора о раду у укупном броју запослених. Ова категорија обухвата запослене у нерегистрованим фирмама, запослене у регистрованим фирмама, али без формалног уговора o раду и без социјалног и пензионог осигурања, као и неплаћене помажуће чланове домаћинства.           

 

1) Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).