U nastavku prenosimo deo teksta iz Inicijative Zaštitnika građana:

Zaštitnik građana dostavio je Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Inicijativu za izmenu i dopunu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014 i 73/2018).

U cilju efikasnijeg i potpunijeg obezbeđenja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, ministarstvo će razmotriti:

  • situaciju kada lice ne može da ostvari pravo na penziju, jer ne ispunjava uslov u pogledu staža osiguranja zbog toga što nisu uplaćeni doprinosi za ceo period rada o čemu postoji prijava na osiguranje i ostali dokazi i istu urediti na način kojim će se period u kome je lice prijavljeno na osiguranje priznati u penzijski staž;
  • obavezu obračuna i uplate doprinosa na ugovorenu ili rešenjem određenu zaradu;
  • sticanje prava na poseban staž po osnovu rođenja jednog ili dva deteta istovremeno sa ostvarivanjem prava na penziju i proširivanje prava na poseban staž po osnovu rođenja četvrtog deteta;
  • pravo vanbračnog partnera na porodičnu penziju;
  • ograničenje perioda umanjenja prevremene starosne penzije samo do dana navršenja godina života zakonom propisanih za sticanje prava na starosnu penziju;
  • uvođenje posebnog prava na privremenu novčanu naknadu (invalidninu) osiguranicima sa preostalom radnom sposobnošću zbog povrede na radu, za vreme dok nisu zaposleni, u određenom iznosu u odnosu na godine staža osiguranja, u skladu sa zakonom;
  • uvođenje strožih kaznenih odredaba prema odgovornim licima koja ne postupaju u skladu sa propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kako bi se unapredilo ostvarivanje i zaštita ovih prava.

O b r a z l o ž e nj e

Ustavom Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 98/2006 – dalje: Ustav) se jemče, i kao takva, neposredno primenjuju ljudska i manjinska prava zajemčena opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, potvrđenim međunarodnim ugovorima i zakonima (član 18.). Ustav garantuje svakom pravo na poštovanje dostojanstva svoje ličnosti na radu, bezbedne i zdrave uslove rada, zaštitu na radu, ograničeno radno vreme, pravičnu naknadu za rad i pravnu zaštitu za slučaj prestanka radnog odnosa, pravo na socijalno obezbeđenje i osiguranje, pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na penzijsko osiguranje. Sprovođenje ovih prava uslov je za ostvarenje ustavnog načela vladavine prava i socijalne pravde.

Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje) propisano je da zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu, bezbednost i zdravlje na radu, zdravstvenu zaštitu, zaštitu ličnog integriteta, dostojanstvo ličnosti i druga prava u slučaju bolesti, smanjenja ili gubitka radne sposobnosti i starosti, materijalno obezbeđenje za vreme privremene nezaposlenosti, kao i pravo na druge oblike zaštite, u skladu sa zakonom i opštim aktom, odnosno ugovorom o radu (član 12.).

Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađivanje dinarskih iznosa, 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađivanje dinarskih iznosa, 112/2015, 5/2016 – usklađivanje dinarskih iznosa, 7/2017 – usklađivanje dinarskih iznosa, 113/2017, 7/2018 – usklađivanje dinarskih iznosa, 95/2018 i 4/2019 – usklađivanje dinarskih iznosa) (član 51.) propisano je da je poslodavac obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa iz osnovice i na osnovicu za zaposlene, izabrana, imenovana i postavljena lica i lica koja obavljaju privremene i povremene poslove. Poslodavac je dužan da doprinose iz stava 1. ovog člana obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove, po propisima koji važe u momentu isplate tih primanja.

Kontrolu obračunavanja i plaćanja doprinosa vrši Poreska uprava, u skladu sa propisima koji uređuju poreski postupak i poresku administraciju. Obveznik plaćanja doprinosa dužan je da o plaćenim doprinosima obaveštava Poresku upravu, saglasno zakonu koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju, kao i nadležne organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, saglasno propisima koji uređuju obavezno socijalno osiguranje (čl. 69. i 70. istog zakona).

Republika Srbija je dužna da preduzme sve pravne i faktičke mere da omogući delotvorno ostvarivanje ovih prava, kao i da uspostavi efikasan mehanizam kontrole ostvarivanja navedenih prava i primene adekvatnih sankcija u slučajevima kršenja istih. Shodno tome, država treba da bude jemac za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno da na sebe preuzme izvršenje obaveze u situacijama kada preko svojih organa kontrole ne obezbedi poštovanje zakona od strane poslodavaca.

Nevršenjem i neefikasnim preduzimanjem obaveza državni organi nadležni za sankcionisanje poslodavaca koji ne uplaćuju zakonima propisane doprinose u javne fondove postupaju suprotno načelima dobre uprave i pravne sigurnosti, doprinose stvaranju i održavanju faktičke situacije koja je suprotna važećim propisima, odnosno urušavanju principa vladavine prava i doprinose kršenju prava građana.

Nesprovođenje, odnosno neblagovremeno sprovođenje propisa, a ne krivica zaposlenog uzrokuju da nije svim zaposlenima omogućeno ostvarivanje Ustavom zagarantovanog prava na penziju, čime se zaposleni dovode u neravnopravan položaj, navodi se između ostalog u Inicijativi Zaštitnika građana…

Kompletan teksta možete preuzeti klikom na link u nastavu – Inicijativa

Izvor: sajt Zaštitnika građana
Naslov: Redakcija