Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima, je objavljen u „Sl. glasniku RS” br. 66/2019 od 18. 9. 2018. godine i stupa na snagu 26. septembra 2019. godine.

Pojam pronalaska iz radnog odnosa

Novim odredbama posebno je naglašeno da pronalazak iz radnog odnosa nije samo onaj pronalazak koji je zaposleni stvorio izvršavajući svoje radne obaveze, već i onaj koji je stvorio korišćenjem resursa poslodavca ili u vezi sa aktivnostima poslodavca, čak iako takve aktivnosti nisu bile izvršavanje radnih obaveza. Ako je poslodavac obezbedio zaposlenom obuku na određenim poslovima, pa zaposleni, koristeći se takvim znanjima, stvori pronalazak, isti će se smatrati pronalaskom nastalim u radnom odnosu.

Pravo na zaštitu

Pravo na zaštitu pronalaska iz radnog odnosa ima poslodavac ako ugovorom između pronalazača i poslodavca nije drukčije uređeno. Pri tome, ako je pronalazak iz radnog odnosa zaštićen na ime poslodavca, pronalazaču pripadaju moralna prava u vezi sa tim pronalaskom, kao i pravo na naknadu.

Naknade zaposlenom

Novim odredbama utvrđeni su kriterijumi za određivanje naknade zaposlenom za iskorišćavanje pronalaska iz radnog odnosa. Pravilo je da se kriterijumi za određivanje naknade zaposlenom za ekonomsko iskorišćavanje pronalaska koji je stvorio u radnom odnosu određuju ili ugovorom o radu, koji zaključuje sa poslodavcem, ili opštim aktom poslodavca. Ako kriterijumi nisu određeni na opisani način, primenjivaće se navedeno zakonsko rešenje da se naknada određuje u svakom pojedinačnom slučaju, uzimajući u obzir kriterijume propisne ovim članom Zakona. Kao najvažniji kriterijum predviđen je stepen ekonomske koristi koju iskorišćavanje pronalaska donosi. Iskorišćavanje pronalaska mora da se odvija uz saglasnost zaposlenog, što u velikoj meri štiti njegove ekonomske interese. Pored toga, prilikom procene naknade za zaposlenog u obzir mora da se uzme i stvaran doprinos poslodavca stvaranju konkretnog pronalaska u pogledu finansijskih, materijalnih i ljudskih resursa koje je uložio.

Detaljno je regulisano i postupanje zaposlenog i poslodavca po pitanju novog pronalaska iz radnog odnosa –  podnošenje izveštaja zaposlenog i dalji postupak zaštite pronalaska.

Više o ovome čitajte u tekstu Komentar izmena Zakona o patentima i zaštita pronalazaka nastalih u radnom odnosu koji je objavljen u izdanju Propisi.net u delu Komentari.

Izvor: Redakcija