Nastava u novoj školskoj 2020/2021. godini, koja je počela 1. septembra, odvija se zbog epidemije Kovida-19 u specifičnim okolnostima, usled čega se organizuje i ostvaruje kako neposredno, tako i na daljinu. Povodom toga, povećan je broj obraćanja Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, posebno roditelja učenika, i to u vezi sa zahtevima koje škole upućuju roditeljima, da se izjasne o tome da li su saglasni/da  li pristaju  na određeni modalitet i uslove ostvarivanja nastave na daljinu, pozivajući se pritom na obaveze utvrđene Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

S tim u vezi, Poverenik ukazuje na to da, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ broj 87/18), svi podaci koji se odnose na fizičko lice i čine njegov identitet određenim ili odredivim, pa i podaci o učenicima koje obrađuju obrazovno-vaspitne ustanove u okviru sprovođenja nastave u onlajn okruženju, jesu podaci o ličnosti. Obrada ovih podataka mora se vršiti u skladu sa načelima obrade koja su utvrđena tim zakonom, a koji pored zakonitosti, transparentnosti, svrsishodnosti, minimizacije, tačnosti i ograničenja čuvanja, obuhvataju i integritet i poverljivost podataka. U tom smislu, sve obrazovno-vaspitne ustanove koje realizuju nastavu na daljinu imaju obavezu da preduzmu adekvatne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite podataka kojima raspolažu, kako bi bilo osigurano da će se prikupljeni podaci koristiti samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarenje obrazovno-vaspitnog rada određene ustanove i da neće doći do neovlašćenog pristupa podacima o ličnosti nastalim u realizaciji obrazovno-vaspitnih aktivnosti.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, međutim, ne određuje konkretne mere koje su  obrazovno-vaspitne ustanove obavezne da preduzmu, niti uređuje druga specifična pitanja koja se tiču obrade podataka o ličnosti koju vrše obrazovno-vaspitne ustanove u obavljanju svoje delatnosti, već se ta pitanja  uređuju posebnim propisima, o čijem se sprovođenju stara Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Ovo konkretno znači da Poverenik nije ovlašćen da pojedincima daje obaveštenja o obradi podataka o njihovoj ličnosti koju vrši određeni rukovalac, u konkretnom slučaju obrazovno-vaspitna ustanova, niti da, na zahtev fizičkih i pravnih lica daje mišljenja o primeni odredaba propisa kojima se uređuje oblast obrazovanja i vaspitanja.

Stoga, Poverenik upućuje sve zainteresovane subjekte da se radi dobijanja mišljenja/obaveštenja u vezi sa organizacijom i izvođenjem obrazovno-vaspitnog rada obrate odgovarajućoj ustanovi i/ili Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Poverenik, takođe, upućuje  roditelje, učenike i druga fizička lica da se radi dobijanja obaveštenja o svim pitanjima  vezanim za obradu podataka koju o njima vrši, ili namerava da vrši, određena obrazovno-vaspitna ustanova, obrate toj ustanovi i/ili Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Zahtev za dobijanje obaveštenja se, primera radi, može odnositi na: svrhu i pravni osnov obrade podataka, rokove njihovog čuvanja, kome podaci mogu biti učinjeni dostupnim, koja su prava lica čiji se podaci obrađuju i sl.  Ukoliko posle toga lice bude smatralo da obrada podataka koja se vrši, ili čije se vršenje namerava, nije u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, može se obratiti Povereniku.

Izvor: sajt Poverenika
Naslov: Redakcije