Prema članu 2. tačka 11) Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RSˮ, br. 62/2013 i 30/2018), vanredni finansijski izveštaj sastavlja se u slučajevima statusnih promena, otvaranja, odnosno zaključenja stečajnog postupka ili pokretanja, odnosno zaključenja postupka likvidacije nad pravnim licem. Vanredni finansijski izveštaj sastavlja se i u slučajevima brisanja ogranka stranog pravnog lica, odnosno preduzetnika koji vodi dvojno knjigovodstvo. Vanredni finansijski izveštaj dostavlja se Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) primenom posebnog informacionog sistema Agencije, u elektronskom obliku, odabirom odgovarajućeg zahteva, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u Korisničkom uputstvu za dostavljanje vanrednog finansijskog izveštaja (koje se nalazi na sajtu Agencije).

Obveznik može da zahteva zamenu vanrednog finansijskog izveštaja koji je upisan u Registar finansijskih izveštaja i javno objavljen kao ispravan, pod uslovima i na način propisan članom 36. Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja („Sl. glasnik RSˮ, br. 127/2014, 101/2016 i 111/2017), odnosno:

1) ako utvrdi da u tom izveštaju rezultati poslovanja i finansijski položaj pravnog lica nisu iskazani istinito i objektivno, a

2) skupština, odnosno drugi nadležni organ obveznika donese odluku o usvajanju vanrednog finansijskog izveštaja izmenjene sadržine u odnosu na izveštaj koji je javno objavljen na internet stranici Agencije.

Zamenu vanrednog finansijskog izveštaja, sastavljenog na bilansni dan u 2018. godini, obveznik može da zahteva najkasnije do predaje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu.

Zamena vanrednog finansijskog izveštaja dostavlja se primenom posebnog informacionog sistema Agencije, u elektronskom obliku, odabirom odgovarajućeg zahteva (zamena VFI), potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. Uz zahtev za zamenu obveznik je dužan da dostavi i sve obrasce vanrednog finansijskog izveštaja izmenjene sadržine. Takođe, sva pravna lica dužna su da dostave i odluku o usvajanju finansijskog izveštaja izmenjene sadržine.

Da bi se izbegli problemi u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa, Agencija je obveznicima omogućila da, korišćenjem odgovarajuće aplikacije, izvrše potpisivanje dokumentacije koja se prilaže uz izveštaj pre njenog učitavanja u posebni informacioni sistem Agencije.

Za obradu i javno objavljivanje zamene vanrednog finansijskog izveštaja plaća se posebna naknada u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre – 500 dinara za zamenu samog finansijskog izveštaja, plus 1.000 dinara za zamenu dokumentacije uz finansijski izveštaj. Instrukcije za plaćanje naknade, kao i praćenje statusa naknade, obveznicima su obezbeđeni u posebnom informacionom sistemu Agencije i prikazani na linku „Status naplate/Instrukcija za plaćanjeˮ. 

Kada su ispunjeni uslovi za javno objavljivanje zamene vanrednog finansijskog izveštaja, pored objavljivanja izveštaja izmenjene sadržine i odluke o usvajanju istog, na internet stranici Agencije u okviru Registra ostaje objavljen i vanredni godišnji finansijski izveštaj koji je bio predmet zamene.