Према члану 2. тачка 11) Закона о рачуноводству („Сл. гласник РСˮ, бр. 62/2013 и 30/2018), ванредни финансијски извештај саставља се у случајевима статусних промена, отварања, односно закључења стечајног поступка или покретања, односно закључења поступка ликвидације над правним лицем. Ванредни финансијски извештај саставља се и у случајевима брисања огранка страног правног лица, односно предузетника који води двојно књиговодство. Ванредни финансијски извештај доставља се Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција) применом посебног информационог система Агенције, у електронском облику, одабиром одговарајућег захтева, потписан квалификованим електронским потписом законског заступника, на начин описан у Корисничком упутству за достављање ванредног финансијског извештаја (које се налази на сајту Агенције).

Обвезник може да захтева замену ванредног финансијског извештаја који је уписан у Регистар финансијских извештаја и јавно објављен као исправан, под условима и на начин прописан чланом 36. Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја („Сл. гласник РСˮ, бр. 127/2014, 101/2016 и 111/2017), односно:

1) ако утврди да у том извештају резултати пословања и финансијски положај правног лица нису исказани истинито и објективно, а

2) скупштина, односно други надлежни орган обвезника донесе одлуку о усвајању ванредног финансијског извештаја измењене садржине у односу на извештај који је јавно објављен на интернет страници Агенције.

Замену ванредног финансијског извештаја, састављеног на билансни дан у 2018. години, обвезник може да захтева најкасније до предаје редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину.

Замена ванредног финансијског извештаја доставља се применом посебног информационог система Агенције, у електронском облику, одабиром одговарајућег захтева (замена ВФИ), потписана квалификованим електронским потписом законског заступника. Уз захтев за замену обвезник је дужан да достави и све обрасце ванредног финансијског извештаја измењене садржине. Такође, сва правна лица дужна су да доставе и одлуку о усвајању финансијског извештаја измењене садржине.

Да би се избегли проблеми у вези са применом квалификованог електронског потписа, Агенција је обвезницима омогућила да, коришћењем одговарајуће апликације, изврше потписивање документације која се прилаже уз извештај пре њеног учитавања у посебни информациони систем Агенције.

За обраду и јавно објављивање замене ванредног финансијског извештаја плаћа се посебна накнада у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре – 500 динара за замену самог финансијског извештаја, плус 1.000 динара за замену документације уз финансијски извештај. Инструкције за плаћање накнаде, као и праћење статуса накнаде, обвезницима су обезбеђени у посебном информационом систему Агенције и приказани на линку „Статус наплате/Инструкција за плаћањеˮ. 

Када су испуњени услови за јавно објављивање замене ванредног финансијског извештаја, поред објављивања извештаја измењене садржине и одлуке о усвајању истог, на интернет страници Агенције у оквиру Регистра остаје објављен и ванредни годишњи финансијски извештај који је био предмет замене.