Uputstvo Agencije za privredne registre

Privredno društvo može zahtevati zamenu podnetog konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu kod Agencije za privredne registre, koji je upisan u Registar finansijskih izveštaja i javno objavljen kao ispravan, pod uslovima i na način propisan članom 36. Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja, odnosno:
–  ako utvrdi da u tom izveštaju rezultati poslovanja i finansijski položaj ekonomske celine nisu iskazani istinito i objektivno, a
–  skupština odnosno drugi nadležni organ tog društva donese odluku o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja izmenjene sadržine u odnosu na izveštaj koji je javno objavljen na internet stranici Agencije za privredne registre (dalje: Agencija).
Zamenu konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2015. godinu i dokumentacije uz taj izveštaj, privredno društvo može zahtevati najkasnije do kraja 2016. godine.
Zamena konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja dostavlja se primenom posebnog informacionog sistema Agencije, odabirom odgovarajućeg zahteva (Zamena KFI), u elektronskom obliku, potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u korisničkom uputstvu za dostavljanje zamene konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja.
Uz zahtev za zamenu, privredno društvo je dužno da dostavi sve obrasce konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja izmenjene sadržine. Takođe, sva pravna lica su dužna da dostave i propisanu dokumentaciju, odnosno:
–  odluku o usvajanju konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja izmenjene sadržine,
–  izveštaj revizora na konsolidovani godišnji finansijski izveštaj izmenjene sadržine,
–  godišnji izveštaj o poslovanju uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj izmenjene sadržine (matična pravna lica koja su velika ili su javna društva).

Zamena konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja nije moguća uz dostavljanje izjave da konsolidovani godišnji finansijski izveštaj izmenjene sadržine nije usvojen.

Pored dokumentacije za javno objavljivanje, privredno društvo je dužno da dostavi i dokaz o uplati naknade, kao i ostala dokumenta relevantna za obradu i javno objavljivanje izveštaja (npr. izvod iz statusnog registra za pravna lica koja se ne registruju u Agenciji u slučaju promene statusnih podataka, saglasnost supotpisnika, i sl.).

Preporuka:
Da bi se izbegli problemi u vezi sa primenom kvalifikovanog elektronskog potpisa Agencija je svim korisnicima omogućila da korišćenjem odgovarajuće aplikacije izvrše potpisivanje i proveru kvalifikovanog elektronskog potpisa na dokumentima koji se prilažu uz izveštaj, pre njihovog učitavanja u posebni informacioni sistem Agencije.

Za obradu i javno objavljivanje zamene konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije plaća se posebna naknada u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre. Instrukcije za plaćanje naknade obvezniku će biti obezbeđene u posebnom informacionom sistemu Agencije.

Napomene:
Kada su ispunjeni uslovi za javno objavljivanje zamene konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije, pored objavljivanja izveštaja izmenjene sadržine, na internet stranici Agencije u okviru Registra ostaju objavljeni i konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i dokumentacija koji su bili predmet zamene.
Ako je konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu objavljen kao neispravan, pravno lice ne može dostaviti zamenu istog, već samo potpuno novi konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu, i to najkasnije do kraja 2016. godine.


Zamena dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj

Privredno društvo može zahtevati zamenu javno objavljene dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj (Zamena docKFI) kada je javno objavljena izjava da nije usvojen konsolidovani godišnji finansijski izveštaj, a skupština odnosno drugi nadležni organ obveznika donese odluku o usvajanju tog izveštaja.
Zamenu dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za 2015. godinu obveznik može zahtevati najkasnije do kraja 2016. godine.
Zamena dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj dostavlja se primenom posebnog informacionog sistema Agencije, odabirom odgovarajućeg zahteva (Zamena docKFI), u elektronskom obliku, potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, na način opisan u korisničkom uputstvu za dostavljanje zamene dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj.
Uz zahtev za zamenu obveznik je dužan da dostavi samo odluke čije objavljivanje ovom zamenom traži, kao i dokaz o uplati naknade.
Za javno objavljivanje zamene dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj plaća se posebna naknada u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.