Упутство Агенције за привредне регистре

Привредно друштво може захтевати замену поднетог консолидованог годишњег финансијског извештаја за 2015. годину код Агенције за привредне регистре, који је уписан у Регистар финансијских извештаја и јавно објављен као исправан, под условима и на начин прописан чланом 36. Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја, односно:
–  ако утврди да у том извештају резултати пословања и финансијски положај економске целине нису исказани истинито и објективно, а
–  скупштина односно други надлежни орган тог друштва донесе одлуку о усвајању консолидованог годишњег финансијског извештаја измењене садржине у односу на извештај који је јавно објављен на интернет страници Агенције за привредне регистре (даље: Агенција).
Замену консолидованог годишњег финансијског извештаја за 2015. годину и документације уз тај извештај, привредно друштво може захтевати најкасније до краја 2016. године.
Замена консолидованог годишњег финансијског извештаја доставља се применом посебног информационог система Агенције, одабиром одговарајућег захтева (Замена КФИ), у електронском облику, потписана квалификованим електронским потписом законског заступника, на начин описан у корисничком упутству за достављање замене консолидованог годишњег финансијског извештаја.
Уз захтев за замену, привредно друштво је дужно да достави све обрасце консолидованог годишњег финансијског извештаја измењене садржине. Такође, сва правна лица су дужна да доставе и прописану документацију, односно:
–  одлуку о усвајању консолидованог годишњег финансијског извештаја измењене садржине,
–  извештај ревизора на консолидовани годишњи финансијски извештај измењене садржине,
–  годишњи извештај о пословању уз консолидовани годишњи финансијски извештај измењене садржине (матична правна лица која су велика или су јавна друштва).

Замена консолидованог годишњег финансијског извештаја није могућа уз достављање изјаве да консолидовани годишњи финансијски извештај измењене садржине није усвојен.

Поред документације за јавно објављивање, привредно друштво је дужно да достави и доказ о уплати накнаде, као и остала документа релевантна за обраду и јавно објављивање извештаја (нпр. извод из статусног регистра за правна лица која се не региструју у Агенцији у случају промене статусних података, сагласност супотписника, и сл.).

Препорука:
Да би се избегли проблеми у вези са применом квалификованог електронског потписа Агенција је свим корисницима омогућила да коришћењем одговарајуће апликације изврше потписивање и проверу квалификованог електронског потписа на документима који се прилажу уз извештај, пре њиховог учитавања у посебни информациони систем Агенције.

За обраду и јавно објављивање замене консолидованог годишњег финансијског извештаја и документације плаћа се посебна накнада у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре. Инструкције за плаћање накнаде обвезнику ће бити обезбеђене у посебном информационом систему Агенције.

Напомене:
Када су испуњени услови за јавно објављивање замене консолидованог годишњег финансијског извештаја и документације, поред објављивања извештаја измењене садржине, на интернет страници Агенције у оквиру Регистра остају објављени и консолидовани годишњи финансијски извештај и документација који су били предмет замене.
Ако је консолидовани годишњи финансијски извештај за 2015. годину објављен као неисправан, правно лице не може доставити замену истог, већ само потпуно нови консолидовани годишњи финансијски извештај за 2015. годину, и то најкасније до краја 2016. године.


Замена документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај

Привредно друштво може захтевати замену јавно објављене документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај (Замена доцКФИ) када је јавно објављена изјава да није усвојен консолидовани годишњи финансијски извештај, а скупштина односно други надлежни орган обвезника донесе одлуку о усвајању тог извештаја.
Замену документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај за 2015. годину обвезник може захтевати најкасније до краја 2016. године.
Замена документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај доставља се применом посебног информационог система Агенције, одабиром одговарајућег захтева (Замена доцКФИ), у електронском облику, потписана квалификованим електронским потписом законског заступника, на начин описан у корисничком упутству за достављање замене документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај.
Уз захтев за замену обвезник је дужан да достави само одлуке чије објављивање овом заменом тражи, као и доказ о уплати накнаде.
За јавно објављивање замене документације уз консолидовани годишњи финансијски извештај плаћа се посебна накнада у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.