Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) u primeni je od 22.8.2019. godine.

Pojmovnik iz Zakona

Saglasno ovom zakonu podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Obrada podatka o zaposlenima kao zakonska obaveza poslodavca

U članu 12. Zakona regulisano je kada je obrada zakonita pa je između ostalog predviđeno da je obrada zakonita, ako je lice na koje se podaci odnose pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti ali i ako je obrada neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca.

Saglasno navednom u situaciji kada poslodavac  obrađuje podatke o zaposlenima tu je osnov obrade izvršenje zakonske obaveze, naime Zakonom o evidencijama u oblasti rada („Sl. list SRJ“, br. 46/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dr. zakon i 36/2009 – dr. zakon) propisani su vrste, sadržaj i način vođenja evidencija u oblasti rada, kao i način prikupljanja, obrade, korišćenja i zaštite podataka iz tih evidencija.

Odredbom člana 5. propisana je evidencija o zaposlenim licima pa iba između ostalog sadrži: prezime i ime zaposlenog; matični broj; pol; datum i mesto rođenja, prebivalište i adresu stana; zanimanje; vrstu i stepen stručne spreme itd. Istim zakonom regulisano je i šta treba da sadrži evidencija o zaradama (čl. 24)

Dakle, za obradu podataka o ličnosti  koji su sadržani u navedenim evidencijama poslodavac ima zakonsko ovlašćenje, odnosno obavezu i to nije pitanje volje zaposlenog ili poslodavca, već obrada ovih podatka predstavlja zakonsku obavezu.

Zakonsko ovlašćenje za obradu podataka o ličnosti zaposlenih može biti sadržano i u drugim propisima u oblasti rada (Zakon o radu, Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu itd.)

Više o primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti možete pročitati u našem časopisu Lege Artis Propisi u praksi a o ovoj temi pisaćemo i u narednim brojevima.