Чланом 15. ст. 1. и 2. Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину („Сл. гласник РС“, број 110/13) утврђено је:

1) Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач Република Србија, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 50% добити по завршном рачуну за 2013. годину уплате у буџет Републике Србије, према динамици коју одреди министарство надлежно за послове финансија;

2) Јавне агенције чији је оснивач Република Србија дужне су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године 100% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2013. годину уплате у буџет Републике Србије, према динамици коју одреди министарство надлежно за послове финансија;

3) Привредна друштва чији је оснивач Република Србија или у којима Република Србија има учешће у власништву дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године у буџет Републике Србије уплате најмање 50% сразмерног дела добити по завршном рачуну за 2013. годину који у складу са законом који уређује привредна друштва припада Републици Србији као члану друштва, а према динамици коју одреди министарство надлежно за послове финансија.

Ради операционализације ових законских обавеза према буџету Републике Србије, на предлог Министарства финансија, Влада Републике Србије је донела следећи Закључак (објављен у „Сл. гласнику РС“, број 105/2014 од 3. 10. 2014):

 

ЗАКЉУЧАК

1. Препоручује се јавним предузећима и другим облицима организовања чији је оснивач Република Србија да најкасније до 30. новембра 2014. године уплате у буџет Републике Србије део од најмање 70% добити по завршном рачуну за 2013. годину. Преостали део добити од највише 30% биће расподељен одлуком о расподели добити уз сагласност оснивача.

2. Препоручује се привредним друштвима чији је оснивач Република Србија или у којима Република Србија има учешће у власништву да најкасније до 30. новембра 2014. године уплате у буџет Републике Србије део од најмање 70% сразмерног дела добити по завршном рачуну за 2013. годину, који у складу са законом који уређује правни положај привредних друштава припада Републици Србији, као члану друштва. Преостали део добити од највише 30% биће расподељен одлуком о расподели добити уз сагласност оснивача.

3. Налаже се Министарству привреде и Министарству финансија да прате спровођење овог закључка.

4. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.

 

Треба такође напоменути да, сходно члану 15. став 3. Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину, наведене обавезе по основу уплате добити у буџет, немају наведена јавна предузећа и агенције (из тачке 1. Закључка) који, уз сагласност Владе, донесу одлуку да из добити повећају капитал, односно наведена привредна друштва (из тачке 2. Закључка) која донесу одлуку да остварену добит не распоређују, а расположива ликвидна средства употребе за финансирање инвестиција.