Članom 15. st. 1. i 2. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“, broj 110/13) utvrđeno je:

1) Javna preduzeća i drugi oblici organizovanja čiji je osnivač Republika Srbija, dužni su da najkasnije do 30. novembra tekuće budžetske godine deo od najmanje 50% dobiti po završnom računu za 2013. godinu uplate u budžet Republike Srbije, prema dinamici koju odredi ministarstvo nadležno za poslove finansija;

2) Javne agencije čiji je osnivač Republika Srbija dužne su da najkasnije do 30. novembra tekuće budžetske godine 100% dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima po završnom računu za 2013. godinu uplate u budžet Republike Srbije, prema dinamici koju odredi ministarstvo nadležno za poslove finansija;

3) Privredna društva čiji je osnivač Republika Srbija ili u kojima Republika Srbija ima učešće u vlasništvu dužna su da najkasnije do 30. novembra tekuće budžetske godine u budžet Republike Srbije uplate najmanje 50% srazmernog dela dobiti po završnom računu za 2013. godinu koji u skladu sa zakonom koji uređuje privredna društva pripada Republici Srbiji kao članu društva, a prema dinamici koju odredi ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Radi operacionalizacije ovih zakonskih obaveza prema budžetu Republike Srbije, na predlog Ministarstva finansija, Vlada Republike Srbije je donela sledeći Zaključak (objavljen u „Sl. glasniku RS“, broj 105/2014 od 3. 10. 2014):

 

ZAKLJUČAK

1. Preporučuje se javnim preduzećima i drugim oblicima organizovanja čiji je osnivač Republika Srbija da najkasnije do 30. novembra 2014. godine uplate u budžet Republike Srbije deo od najmanje 70% dobiti po završnom računu za 2013. godinu. Preostali deo dobiti od najviše 30% biće raspodeljen odlukom o raspodeli dobiti uz saglasnost osnivača.

2. Preporučuje se privrednim društvima čiji je osnivač Republika Srbija ili u kojima Republika Srbija ima učešće u vlasništvu da najkasnije do 30. novembra 2014. godine uplate u budžet Republike Srbije deo od najmanje 70% srazmernog dela dobiti po završnom računu za 2013. godinu, koji u skladu sa zakonom koji uređuje pravni položaj privrednih društava pripada Republici Srbiji, kao članu društva. Preostali deo dobiti od najviše 30% biće raspodeljen odlukom o raspodeli dobiti uz saglasnost osnivača.

3. Nalaže se Ministarstvu privrede i Ministarstvu finansija da prate sprovođenje ovog zaključka.

4. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Treba takođe napomenuti da, shodno članu 15. stav 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu, navedene obaveze po osnovu uplate dobiti u budžet, nemaju navedena javna preduzeća i agencije (iz tačke 1. Zaključka) koji, uz saglasnost Vlade, donesu odluku da iz dobiti povećaju kapital, odnosno navedena privredna društva (iz tačke 2. Zaključka) koja donesu odluku da ostvarenu dobit ne raspoređuju, a raspoloživa likvidna sredstva upotrebe za finansiranje investicija.