Na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Vlada Republike Srbije je donela Zaključak 05 broj: 401-7915/2015 od 23. jula 2015. godine, kojim se, izuzetno u 2015. godini, osnovnim i srednjim školama na teritoriji Republike Srbije, zbog blokade računa, dozvoljava otvaranje podračuna za otpremnine zaposlenih koje će biti oslobođene od blokade. Predviđeno je da podračun za otpremnine zaposlenih otvaraju samo osnovne i srednje škole čiji su računi u blokadi i imaju zaposlene koji treba da dobijaju ta sredstva, a nemaju već otvoren podračun za tu svrhu.

Tekst Zaključka Vlade glasi:

„Na osnovu člana 48. stav 5. Zakona o platnom prometu („Sl. list SRJ“, br. 3/02 i 5/03 i „Sl. glasnik RS“, br. 43/04, 62/06, 111/09 – dr. zakon, 31/11 i 139/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispr., 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – Odluka US, 72/12, 7/14 – Odluka US i 44/2014), na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

Vlada donosi

ZAKLJUČAK

 

1. Vlada je saglasna da se, izuzetno u 2015. godini, prinudnom naplatom, zbog blokade računa osnovnih i srednjih škola na teritoriji Republike Srbije, neće teretiti sredstva za otpremnine zaposlenih u osnovnim i srednjim školama (Ekonomska klasifikacija 414 – Socijalna davanja zaposlenima), kao i da se osnovnim i srednjim školama za navedene namene otvori podračun kod Uprave za trezor Ministarstva finansija.

2. Ovaj zaključak, radi realizacije, dostaviti Ministarstvu finansija – Upravi za trezor i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

05 Broj: 401-7915/2015

U Beogradu, 23. jula 2015. godine“

 

Prema ovom Zaključku, prinudnom naplatom se izuzetno u 2015. godini zbog blokade računa osnovnih i srednjih škola na teritoriji Republike Srbije, neće teretiti sredstva za otpremnine zaposlenih u osnovnim i srednjim školama (Ekonomska klasifikacija 414 – Socijalna davanja zaposlenima). Škola prilikom otvaranja podračuna dostavlja dokumentaciju saglasno članu 14. Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor („Sl. glasnik RS“, br. 113/13 i 8/14), i to:

1. Obrazac NO-1 – Nalog za otvaranje dinarskog podračuna korisnika javnih sredstava kod Uprave za trezor;

2. Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa podračuna;

3. Dokument, odnosno akt nadležnog organa kojim je predviđeno da se sredstva vode na posebnom podračunu – saglasnost Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Dokumentacija, ne starija od šest meseci, dostavlja se u originalu ili overenoj kopiji.

Filijala Uprave za trezor na osnovu dobijene kompletne dokumentacije, otvara odgovarajući podračun radi omogućavanja isplata otpremnina zaposlenima konkretne škole.

Saglasno članu 48. stav 5. Zakona o platnom prometu podračuni su oslobođeni od blokade na osnovu Zaključka Vlade.