На предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Влада Републике Србије је донела Закључак 05 број: 401-7915/2015 од 23. јула 2015. године, којим се, изузетно у 2015. години, основним и средњим школама на територији Републике Србије, због блокаде рачуна, дозвољава отварање подрачуна за отпремнине запослених које ће бити ослобођене од блокаде. Предвиђено је да подрачун за отпремнине запослених отварају само основне и средње школе чији су рачуни у блокади и имају запослене који треба да добијају та средства, а немају већ отворен подрачун за ту сврху.

Текст Закључка Владе гласи:

„На основу члана 48. став 5. Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Сл. гласник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 – др. закон, 31/11 и 139/14 – др. закон) и члана 43. став 3. Закона о Влади („Сл. гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – испр., 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – Одлука УС, 72/12, 7/14 – Одлука УС и 44/2014), на предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја,

Влада доноси

ЗАКЉУЧАК

 

1. Влада је сагласна да се, изузетно у 2015. години, принудном наплатом, због блокаде рачуна основних и средњих школа на територији Републике Србије, неће теретити средства за отпремнине запослених у основним и средњим школама (Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима), као и да се основним и средњим школама за наведене намене отвори подрачун код Управе за трезор Министарства финансија.

2. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству финансија – Управи за трезор и Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

05 Број: 401-7915/2015

У Београду, 23. јула 2015. године“

 

Према овом Закључку, принудном наплатом се изузетно у 2015. години због блокаде рачуна основних и средњих школа на територији Републике Србије, неће теретити средства за отпремнине запослених у основним и средњим школама (Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима). Школа приликом отварања подрачуна доставља документацију сагласно члану 14. Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Сл. гласник РС“, бр. 113/13 и 8/14), и то:

1. Образац НО-1 – Налог за отварање динарског подрачуна корисника јавних средстава код Управе за трезор;

2. Картон депонованих потписа лица овлашћених за потписивање налога ради располагања средствима са подрачуна;

3. Документ, односно акт надлежног органа којим је предвиђено да се средства воде на посебном подрачуну – сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Документација, не старија од шест месеци, доставља се у оригиналу или овереној копији.

Филијала Управе за трезор на основу добијене комплетне документације, отвара одговарајући подрачун ради омогућавања исплата отпремнина запосленима конкретне школе.

Сагласно члану 48. став 5. Закона о платном промету подрачуни су ослобођени од блокаде на основу Закључка Владе.