Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 − ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − US, 72/12, 7/14 −​​ US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), a u vezi sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 29/20), na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Vlada donosi

Zaključak

Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 52/2020 od 7.4.2020. godine.

1. Preporučuje se poslodavcima na teritoriji Republike Srbije, da zaposlenima koji imaju obavezu redovnog obavljanja radnih zadataka u uslovima vanrednog stanja, omoguće korišćenje dela godišnjeg odmora za 2019. godinu, zaključno sa 31. decembrom 2020. godine.

2. Zaposlenima kojima je u uslovima vanrednog stanja, omogućeno obavljanje poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad od kuće), poslodavac je dužan da omogući korišćenje dela godišnjeg odmora​​ za 2019. godinu u skladu sa zakonom, odnosno zaključno sa 30. junom 2020. godine.

3. Preporučuje se poslodavcima, koji u uslovima vanrednog stanja nisu u mogućnosti da organizuju proces rada, pri upućivanju zaposlenih na odsustvo sa rada, u skladu sa zakonom, prednost daju korišćenju godišnjih odmora zaposlenih.

4. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 53-3041/2020

U Beogradu, 6. aprila 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.