Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14​​ – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), na predlog Generalnog sekretarijata Vlade,

Vlada donosi

Zaključak

Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 50/2020 od 3.4.2020. godine.

1. Danom stupanja na snagu ovog zaključka prestaje da važi Zaključak Vlade 05 broj 53-2928/2020 od 28. marta 2020. godine.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 53-3010/2020

U Beogradu, 2. aprila 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.