Zaključak

Zaključak je objavljen u "Službenom glasniku RS", br.​​ 50/2020​​ i​​ 57/2020.

1. Radi vršenja epidemiološkog nadzora povezanog sa bolešću COVID-19, izazvane virusom SARS-CoV-2, uspostavlja se jedinstveno i centralizovano softversko rešenje – Informacioni sistem COVID-19 (IS COVID-19) koji uspostavlja i vodi Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut”, uz tehničku podršku Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

2. Obavezuju se:

– zdravstvene ustanove u kojima su smeštena na bolničko lečenje lica obolela od bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2;

– instituti i zavodi za javno zdravlje;

– laboratorije koje vrše testiranje, kao i

– drugi nadležni organi i organizacije,

da podatke o izlečenim, odnosno preminulim od posledica oboljenja izazvanih bolešću COVID-19, podatke o licima koja su testirana (pozitivna, odnosno negativna na bolest COVID-19), licima kojima je izrečena mera samoizolacije ili smeštaj u objektima za zdravstveno siguran smeštaj stanovništva, sa podacima o lokaciji gde se lica nalaze, vode u​​ softverskom rešenju iz tačke 1. ovog zaključka, kao i da podatke ažuriraju na dnevnom nivou do 14 sati za period zaključno sa prethodnim danom u 24 sata.

3. Podaci iz tačke 2. ovog zaključka vode se na nivou jedne ili više jedinica lokalnih samouprava, kao​​ i na nivou Republike Srbije.

4. Radi pripreme izveštaja i objavljivanja pseudonimizovanih podataka za javnost Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut” se obavezuje da podatke iz tačke 2. ovog zaključka dostavlja Ministarstvu zdravlja na dnevnom nivou, do 14 sati za period zaključno sa prethodnim danom u 24 sata, kao i da u istom roku i u anonimizovanoj formi Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu dostavlja podatke o datumu, jedinici lokalne samouprave, polu, uzrastu, tipu​​ lečenja (bolničko lečenje ili lečenje u kućnim uslovima – samoizolacija) i druge statističke podatke po demografskim parametrima.

5. Radi nadzora nad sprovođenjem mere samoizolacije, kao i radi sprovođenja pojačanog zdravstvenog nadzora Institut za javno​​ zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut”, podatke iz sistema dostavlja Ministarstvu unutrašnjih poslova, Vojsci Srbije i drugim nadležnim organima radi postupanja u skladu sa njihovim nadležnostima.

5a Radi vođenja evidencije i kontaktiranja potencijalnih davaoca krvnih produkata za potrebe izrade lekova za lečenje bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 iz humane plazme Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut” podatke iz sistema dostavlja Institutu za transfuziju krvi Srbije.

6. Obavezuju se​​ organi državne uprave da prilikom objavljivanja podataka u vezi sa epidemijom zarazne bolesti COVID-19 javnosti saopštavaju podatke preuzete iz softverskog rešenja iz tačke 1. ovog zaključka.

7. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.