Na osnovu Odluke o proglašenju vanredne situacije na teritoriji grada Beograda broj 1-020-4187/20 od 03.07.2020. godine, koja je objavljena u „Službenom listu grada Beograda“ broj 84/20 i člana 6. Sudskog poslovnika, u skladu sa Zaključkom Visokog saveta sudstva broj: 021-00-00076/2020-01 od 30.06.2020. godine. predsednik Apelacionog suda u Beogradu. sudija Duško Milenković donosi

UPUTSTVO
o radu sudija i zaposlenih u Apelacionom sudu u Beogradu počev od 7. jula 2020. godiie, dok traje vanredna situacija zbog opasnosti za širenje korona virusa (COVID – 19)

1. Počev od 07.07.2020. godnne, pa sve dok traje vanredna situacija na teritoriji grada Bsog rada, sudijama i sudijskim pomoćnicnma omogućuje se rad od klće (priprema predmeta za suđenja i izrada sudskih odluka), osim sudija Krivičnog odeljenja, u dane kada su po evndenciji pisarnice, na redu za prijem hitiog predmeta.

2. Rasprave i javne sednice koje su zakazane, neće se odlagati.

3. Šefovi organnzacionih jedinica, Služba predsednika suda. Sudska pisarnica, Služba računovodstva, Služba za daktilobiro, Služba za tehničke poslove i druge službe čije je poslovanje potrebno za redovno funkcionisanje suda u vanrednoj situaciji, izradiće raspored rada, tako da se zaposleni naizmenično smenjuju, da bi se obezbedio podjednak broj radnih dana za svakog zaposlenog.

4. Raspored rada zaposlenih rukovodioci organizacnonih jedinica dostaviće zaposlenima i Sudskoj upravi.

PREDSEDNIK SUDA
SUDIJA
Duško Milenković

PREUZMI ORIGINAL DOKUMENTA

Izvor: sajt Sindikata pravosuđa Srbije
Naslov: Redakcija