Reprizni pregled veb-serijala je moguće pogledati u izdanju Propisi.net, u delu pod nazivom „Komentari”, u grupi „ING-PRO vebinari

Za one koji nisu pretplatnici izdanja Propisi.net, u nastavku mogu pogledati ovu epizodu veb serijala PROMOTIVNO – BESPLATNO:

Reč autora:

Poštovane kolege,

U drugoj epizodi web-serijala „Pregled sudske prakse“ u goste nam dolazi sudija Prekršajnog apelacionog suda – Vesna Adamović Skadrić. Prekršajno pravo čini obilje propisa, što ovu oblast čini zahtevnom i teškom na polju praktične primene. Kratki rokovi postupanja, preklapanje Zakona o prekršajima sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku i drugim zakonima i propisoma, sve učesnike postupka često dovodi u nedoumicu. U drugoj epizodi imaćemo priliku da na brz i praktičan način izvršimo uvid u odluke prekršajnih sudova (prvostepenih i drugostepnog), kao i u odluke Vrhovnog kasacionog suda koje se odnose na vidove povrede prava okrivljenog na odbranu u prekršajnom postupku (član 93. stav 1 ZOP)  i nedoumice u vezi sa uređenjem zahteva za pokretanje prekršajnog postupka (clan 181, 182, 184, 239. i  243. ZOP). Nakon podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka sud ima obavezu da odmah reaguje na njegove nedostatke, te da pre donošenja rešenja o pokretanju prekršajnog postupka proveri da li podneti zahtev sadrži sve ono što je zakonom propisano, te kada to blagovremeno ne učini, kasnije otvara niz procesnih pitanja i potencijalnih grešaka, jer je u toku prekršajnog postupka jedini mogući način za korekciju zahteva zakazivanje pretresa, pri čemu je sud dužan da vodi računa o tome da takvim postupanjem ne pogoduje jednoj od strana u postupku. Koje su to greške i koje su njihove posledice možete čuti u našoj drugoj epozodi.

                                                                                                                    Nikola Pantelić

Kako bi smo Vam uštedeli vreme i omogućili da se što jednostavnije upoznate sa nekim od odluka pohranjenih u našoj bazi, Kompanija „Ing pro“ pokrenula je poseban veb-serijal „Pregled sudkse prakse“. U vremenskom trajanju do jednog školskog časa, naš saradnik i autor Nikola Pantelić, zamenik javnog tužioca u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu će Vam prezentovati najzanimljivije delove objavljenih sudskih odluka viših sudskih instanci. Sudska praksa je godinama izuzetno važan orjentir u srpskom pravnom sistemu, te njeno poznavanje poboljšava naše izglede da uspemo u sudskim postupcima.

 VEBINAR JE BESPLATAN ZA PRETPLATNIKE NA ING-PRO IZDANJA.

Za sva obaveštenja pozovite nas na: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, putem faksa: 011/2836-474 ili preko dela Kontakt.