< <

На основу Закона о рачуноводству правна лица и предузетници
достављају Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција) извештаје за
статистичке потребе и финансијске извештаје, искључиво применом Посебног информационог
система Агенције, одабиром одговарајуће врсте захтева у том систему, и то: 

– Извештај за статистичке потребе, 
– Извештај за статистичке потребе уз који се истовремено доставља и Редовни годишњи
финансијски извештај,
– Редовни годишњи финансијски извештај, 
– Изјава о неактивности,
– Консолидовани годишњи финансијски извештај.
– Ванредни финансијски извештај.
Предметни извештаји морају да буду потписани
квалификованим електронским потписом законског заступника и достављени у електронском
облику. Самим потписивањем извештаја исправним квалификованим електронским потписом
тај извештај се сматра примљеним у Агенцији и добија деловодни број (ФИН број),
о чему обвезник одмах добија информацију у Посебном информационом систему Агенције
.

У противном, ако је електронски потпис неисправан,
обвезник неће бити у могућности да извештај достави Агенцији путем Посебног информационог
система.

Садржина наведених извештаја утврђена је Законом о
рачуноводству, зависно од групе правних лица којој обвезник припада, врсте извештаја,
величине обвезника, као и од:

1)
примењене рачуноводствене регулативе и

2)
обавезе вршења ревизије.

 

У вези са овим
треба истаћи следеће:

 

– Рачуноводствена регулатива

Основ за састављање финансијских и других извештаја
прописаних Законом о рачуноводству представљају: 

– МСФИ – Међународни стандарди финансијског извештавања,
чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија;

– МСФИ за МСП – Међународни стандарди финансијског
извештавања за мала и средња правна лица, чији је превод утврдило и објавило министарство
надлежно за послове финансија;

– Правилник Министарства – Правилник о начину признавања,
вредновања, презентације и обелодањивања позиција у појединачним финансијским извештајима
микро и других правних лица.

Обвезници (изузев других правних лица) примењују рачуноводствену
регулативу у зависности од величине утврђене на основу података из финансијског
извештаја за 2016. годину, односно статуса, и то: 

а) велика правна лица или јавна друштва, односно друштва која се припремају да постану јавна
(независно од величине), као и матична правна лица која састављају Консолидовани
годишњи финансијски извештај – обавезно примењују МСФИ;

б) средња правна лица – обавезно
примењују МСФИ за МСП, а могу се одлучити да примењују МСФИ;

в) мала правна лица – обавезно примењују
МСФИ за МСП;

г) микро правна лица (укључујући
и предузетнике)
– обавезно примењују Правилник Министарства, а могу
се одлучити да примењују МСФИ за МСП.

Друга правна лица (без обзира
на величину) обавезно примењују Правилник Министарства, а могу се одлучити и за
МСФИ за МСП. Друга правна лица која су се одлучила да примењују МСФИ за МСП, као
и матична друга правна лица која састављају консолидоване годишње финансијске извештаје
(обавезна примена МСФИ), дужна су да воде пословне књиге по контном оквиру за привредна
друштва, задруге и предузетнике, а извештаје састављају на обрасцима за привредна
друштва, задруге и предузетнике.
У случају када је обвезник изабрао вишу рачуноводствену регулативу у односу на регулативу
одређену Законом, то правно лице дужно је да исту примењује у континуитету (изузев
приликом промене величине правног лица).
Обвезници који по први пут примењују МСФИ или МСФИ за МСП дужни су да поднесу све
прописане обрасце извештаја, у складу са Законом, као и да у истим обавезно искажу
и податке за претходну годину у пуном обиму (укључујући и податке означене арапским
бројевима).

 

– Обавеза вршења ревизије

 

Обавеза вршења ревизије финансијских извештаја прописана
је Законом о ревизији за правна лица која испуњавају услове прописане тим законом,
као и Законом о јавним предузећима за сва јавна предузећа.
Обвезници ревизије финансијских извештаја за 2017. годину су:

а) Народна банка Србије, банке и друге финансијске
институције над којима надзор врши Народна банка Србије, друштва за осигурање, даваоци
финансијског лизинга, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, берзе,
брокерско-дилерска друштва, друштва за управљање инвестиционим фондовима, затворени
инвестициони фондови, приватни инвестициони фондови, факторинг друштва, Централни
регистар хартија од вредности, платне институције и институције електронског новца;

б) привредна друштва, задруге, огранци, установе које
обављају делатност ради стицања добити, као и друга правна лица (удружења, коморе,
задужбине, фондације, политичке организације и сл.) која су разврстана као велика
или средња правна лица према подацима из финансијских извештаја за претходну
2016. годину;

в) јавна друштва, у складу са законом којим се уређује
тржиште капитала, независно од њихове величине;

г) сва правна лица (мала и микро) и предузетници чији
је пословни приход остварен у претходној пословној 2016. години прешао износ од
4.400.000 евра у динарској противвредности (односно 543.278.000 динара);

д) матична правна лица за консолидоване годишње финансијске
извештаје;

ђ) јавна предузећа (независно од величине).

Обвезници ревизије дужни су да у склопу документације
прописане чланом 34. Закона о рачуноводству, уз Редовни, односно Консолидовани годишњи
финансијски извештај, доставе Агенцији и Ревизорски извештај, потписан квалификованим
електронским потписом кључног ревизорског партнера и састављен у складу са законом
и међународним стандардима ревизије. Уз Ревизорски извештај обавезно се прилажу финансијски извештаји
који су били предмет ревизије
.