<<

Na osnovu Zakona o računovodstvu pravna lica i preduzetnici
dostavljaju Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) izveštaje za
statističke potrebe i finansijske izveštaje, isključivo primenom Posebnog informacionog
sistema Agencije, odabirom odgovarajuće vrste zahteva u tom sistemu, i to: 

– Izveštaj za statističke potrebe, 
– Izveštaj za statističke potrebe uz koji se istovremeno dostavlja i Redovni godišnji
finansijski izveštaj,
– Redovni godišnji finansijski izveštaj, 
– Izjava o neaktivnosti,
– Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj.
– Vanredni finansijski izveštaj.
Predmetni izveštaji moraju da budu potpisani
kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika i dostavljeni u elektronskom
obliku. Samim potpisivanjem izveštaja ispravnim kvalifikovanim elektronskim potpisom
taj izveštaj se smatra primljenim u Agenciji i dobija delovodni broj (FIN broj),
o čemu obveznik odmah dobija informaciju u Posebnom informacionom sistemu Agencije
.

U protivnom, ako je elektronski potpis neispravan,
obveznik neće biti u mogućnosti da izveštaj dostavi Agenciji putem Posebnog informacionog
sistema.

Sadržina navedenih izveštaja utvrđena je Zakonom o
računovodstvu, zavisno od grupe pravnih lica kojoj obveznik pripada, vrste izveštaja,
veličine obveznika, kao i od:

1)
primenjene računovodstvene regulative i

2)
obaveze vršenja revizije.

 

U vezi sa ovim
treba istaći sledeće:

 

– Računovodstvena regulativa

Osnov za sastavljanje finansijskih i drugih izveštaja
propisanih Zakonom o računovodstvu predstavljaju: 

– MSFI – Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja,
čiji je prevod utvrdilo i objavilo ministarstvo nadležno za poslove finansija;

– MSFI za MSP – Međunarodni standardi finansijskog
izveštavanja za mala i srednja pravna lica, čiji je prevod utvrdilo i objavilo ministarstvo
nadležno za poslove finansija;

– Pravilnik Ministarstva – Pravilnik o načinu priznavanja,
vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima
mikro i drugih pravnih lica.

Obveznici (izuzev drugih pravnih lica) primenjuju računovodstvenu
regulativu u zavisnosti od veličine utvrđene na osnovu podataka iz finansijskog
izveštaja za 2016. godinu, odnosno statusa, i to: 

a) velika pravna lica ili javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna
(nezavisno od veličine), kao i matična pravna lica koja sastavljaju Konsolidovani
godišnji finansijski izveštaj – obavezno primenjuju MSFI;

b) srednja pravna lica – obavezno
primenjuju MSFI za MSP, a mogu se odlučiti da primenjuju MSFI;

v) mala pravna lica – obavezno primenjuju
MSFI za MSP;

g) mikro pravna lica (uključujući
i preduzetnike)
– obavezno primenjuju Pravilnik Ministarstva, a mogu
se odlučiti da primenjuju MSFI za MSP.

Druga pravna lica (bez obzira
na veličinu) obavezno primenjuju Pravilnik Ministarstva, a mogu se odlučiti i za
MSFI za MSP. Druga pravna lica koja su se odlučila da primenjuju MSFI za MSP, kao
i matična druga pravna lica koja sastavljaju konsolidovane godišnje finansijske izveštaje
(obavezna primena MSFI), dužna su da vode poslovne knjige po kontnom okviru za privredna
društva, zadruge i preduzetnike, a izveštaje sastavljaju na obrascima za privredna
društva, zadruge i preduzetnike.
U slučaju kada je obveznik izabrao višu računovodstvenu regulativu u odnosu na regulativu
određenu Zakonom, to pravno lice dužno je da istu primenjuje u kontinuitetu (izuzev
prilikom promene veličine pravnog lica).
Obveznici koji po prvi put primenjuju MSFI ili MSFI za MSP dužni su da podnesu sve
propisane obrasce izveštaja, u skladu sa Zakonom, kao i da u istim obavezno iskažu
i podatke za prethodnu godinu u punom obimu (uključujući i podatke označene arapskim
brojevima).

 

– Obaveza vršenja revizije

 

Obaveza vršenja revizije finansijskih izveštaja propisana
je Zakonom o reviziji za pravna lica koja ispunjavaju uslove propisane tim zakonom,
kao i Zakonom o javnim preduzećima za sva javna preduzeća.
Obveznici revizije finansijskih izveštaja za 2017. godinu su:

a) Narodna banka Srbije, banke i druge finansijske
institucije nad kojima nadzor vrši Narodna banka Srbije, društva za osiguranje, davaoci
finansijskog lizinga, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, berze,
brokersko-dilerska društva, društva za upravljanje investicionim fondovima, zatvoreni
investicioni fondovi, privatni investicioni fondovi, faktoring društva, Centralni
registar hartija od vrednosti, platne institucije i institucije elektronskog novca;

b) privredna društva, zadruge, ogranci, ustanove koje
obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, kao i druga pravna lica (udruženja, komore,
zadužbine, fondacije, političke organizacije i sl.) koja su razvrstana kao velika
ili srednja pravna lica prema podacima iz finansijskih izveštaja za prethodnu
2016. godinu;

v) javna društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje
tržište kapitala, nezavisno od njihove veličine;

g) sva pravna lica (mala i mikro) i preduzetnici čiji
je poslovni prihod ostvaren u prethodnoj poslovnoj 2016. godini prešao iznos od
4.400.000 evra u dinarskoj protivvrednosti (odnosno 543.278.000 dinara);

d) matična pravna lica za konsolidovane godišnje finansijske
izveštaje;

đ) javna preduzeća (nezavisno od veličine).

Obveznici revizije dužni su da u sklopu dokumentacije
propisane članom 34. Zakona o računovodstvu, uz Redovni, odnosno Konsolidovani godišnji
finansijski izveštaj, dostave Agenciji i Revizorski izveštaj, potpisan kvalifikovanim
elektronskim potpisom ključnog revizorskog partnera i sastavljen u skladu sa zakonom
i međunarodnim standardima revizije. Uz Revizorski izveštaj obavezno se prilažu finansijski izveštaji
koji su bili predmet revizije
.