Povodom pretnji od podnošenja novih masovnih tužbi i radi ujednačavanja sudske prakse, Osnovni sud u Kruševcu inicirao je pokretanje postupka za rešavanje spornog pravnog pitanja pred Vrhovnim kasacionim sudom (VKS), s obzirom na oprečne presude sudova u Srbiji u vezi sa troškovima koji su iskazani na računima EPS-a za potrošnju struje.

Građani su počeli da podnose veliki broj tužbi protiv EPS-a zbog neosnovane naplate „troškova garantovanog snabdevača“, a Udruženje potrošača Efektiva je prošle sedmice na svom sajtu objavilo fotokopiju pravosnažne presude Višeg suda u Užicu, kojom je EPS obavezan da potrošaču koji je podneo tužbu vrati novac naplaćivan na ime troška garantovanog snabdevača.

EPS je od septembra 2014. godine, uveo naknadu „trošak garantovanog snabdevača“ (TGS), koja se plaćala u mesecnim iznosima od 121 do 142 dinara.

Radi izbegavanja neujednačene sudske prakse i velikog broja tužbi, Osnovni sud u Kruševcu zatražio je stav Vrhovnog kasacionog suda.

„Ova inicijativa pokrenuta je u cilju preduzimanja odlučnih koraka za očuvanje ugleda pravosuđa kroz ujednačenu sudsku praksu i kroz jednaku primenu prava, kao i sprečavanja nenadoknadive štete koja na ovakav način može potencijalno nastupiti“, rekao je Tanjugu vršilac funkcije predsednika Osnovnog suda u Kruševcu Slobodan Ivanović.

Sporno je pitanje, kako pojašanjava, obračuna električne energije prilikom izdavanja računa za utrošenu električnu energiju.

Povodom tužbi građana, presudama su neki sudovi usvajali, a neki odbijali tužbe, zbog čega je neophodan stav VKS radi ujednačenog postupanja.

VKS bi o ovom pitanju treba da odluči u roku od dva meseca.

Ivanović je ukazao da su sporni troškovi od 2014. godine, i da iznose oko 6.000 dinara, na koliko glase tužbeni zahtevi, dok samo troškovi prvostepenog postupa izlaze na 60.000 dinara.

Imajući u vidu da u Srbiji ima oko 3.600.000 brojila, ovo pitanje je izuzetno važno i za državu i za građane, ali i za sudove koji su ionako već preopterećeni bankarskim predmetima.

Izvor: sajt RTV
Naslov: Redakcija