Комисија за спровођење поступка вредновања је 28.
априла 2016. године, донела одлуке о отпочињању поступка вредновања рада
27 судија који су први пут изабрани на судијску функцију 2013. године.

Период вредновања рада судија је  од 1. јула 2015.
године, када је отпочела примена Правилника о критеријумима, мерилима,
поступку и органима за вредновање рада судија и председника судова, до
60 дана пре истека трогодишњег мандата судија чији се рад вреднује.

Дана 17. маја 2016. године, Комисија за вредновање
рада судија и председника судова одржала је састанак са комисијама за
спровођење поступка вредновања и утврђивање оцене рада судија и
преседника судова. Састанак је одржан у циљу координирања рада комисија
за спровођење поступка вредновања, разматрања спорних питања у вези
поступка вредновања, давања смерница комисијама за спровођење поступка
вредновања као и предлога за унапређење овог поступка.

Извор: сајт Високог савета судства