Na današnjoj sednici Vlade Srbije utvrđen je Predlog zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru i upućen Narodnoj skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Zakon o platama (skraćeni naziv) uvodi red u sistem plata zaposlenih u javnom sektoru, ispravlja statusne neujednačenosti i anomalije koje su se dešavale u praksi. Tim zakonom u prošlost će otići više od 20 zakona i podzakonskih akata, 10 osnovica i 900 koeficijenata kojima se određuju plate zaposlenih i funkcionera.

Predviđeno je da se obračunaju sve plate na osnovu istih elemenata, iste osnovice i jedinstvene matrice raspona koeficijenata. To će omogućiti poređenje poslova, čime se bližimo ostvarenju principa „jednaka plata za jednak rad“. Za sve će se utvrditi principi napredovanja, kao osnov za uvećanje plata, uvažavajući specifičnosti svakog podsistema opšte države. Vrednovaće se učinak i efikasnost obavljanja posla.

Nakon transparentnosti i uporedivosti plata, biće doneti posebni zakoni kojima će se urediti radno-pravni status, plate i druga primanja u javnim službama, upravi, agencijama, drugim organima i organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao i funkcionerima.