На данашњој седници Владе Србије утврђен је Предлог закона о систему плата запослених у јавном сектору и упућен Народној скупштини на усвајање по хитном поступку. Закон о платама (скраћени назив) уводи ред у систем плата запослених у јавном сектору, исправља статусне неуједначености и аномалије које су се дешавале у пракси. Тим законом у прошлост ће отићи више од 20 закона и подзаконских аката, 10 основица и 900 коефицијената којима се одређују плате запослених и функционера.

Предвиђено је да се обрачунају све плате на основу истих елемената, исте основице и јединствене матрице распона коефицијената. То ће омогућити поређење послова, чиме се ближимо остварењу принципа „једнака плата за једнак рад“. За све ће се утврдити принципи напредовања, као основ за увећање плата, уважавајући специфичности сваког подсистема опште државе. Вредноваће се учинак и ефикасност обављања посла.

Након транспарентности и упоредивости плата, биће донети посебни закони којима ће се уредити радно-правни статус, плате и друга примања у јавним службама, управи, агенцијама, другим органима и организацијама које је основала Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, као и функционерима.