Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o inovacionoj delatnosti kojim se uspostavlja mreža naučno-tehnoloških parkova kao savetodavnog tela, unapređuje poslovanje Fonda za inovacionu delatnost i omogućava reforma Registra inovacione delatnosti.

Predloženim rešenjem se na adekvatan način ističe značaj upravljanja intelektualnom svojinom koja je nastala u okviru naučno-istraživačke organizacije i prepoznaje uloga i značaj startapa sa ciljem komercijalne eksploatacije inovacija.

Takođe, na ovaj način biće omogućeno i stvaranje zakonskog osnova za nove programe Fonda za inovacionu delatnost, u okviru čijeg poslovanja je i vođenje jedinstvenog registra Nacionalnog inovacionog sistema.

Na sednici je usvojen Predlog zakona o kulturnom nasleđu, čime je stvoren zakonski okvir za potpunu zaštitu i očuvanje kulturnog nasleđa i kulturnih dobara na jedinstven način, bez obzira na oblik u kojem nastaje i gde se nalazi, kao i prostor budućim podsticajima za trajna ulaganja u kulturno nasleđe.

Predlogom zakona regulišu se pitanja u vezi sa nastankom, čuvanjem i zaštitom kulturnih dobara, nadležnostima i radom ustanova zaštite kulturnog nasleđa i obavezama i pravima vlasnika i držaoca. Predloženim zakonskim rešenjima, takođe, se uređuju pitanja nematerijalnog kulturnog nasleđa i postavljaju pravni osnovi za uređenje posebnih oblasti zaštite kulturnog nasleđa.

Ovo je prvi put da se oblast kulturnog nasleđa definiše specijalizovanim zakonom, budući da je kulturno nasleđe do sada uređivano Zakonom o kulturnim dobrima, koji po svom karakteru i opštem propisu uređuje opšta, zajednička pitanja zaštite kulturnih dobara.

Vlada je usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima, a koje se odnose na oblast sertifikata o dodatnoj zaštiti i zaštite pronalaska malim patentom.

Propisani su izuzeci i uslovi kada se radnje koje bi inače predstavljale povredu prava nosioca sertifikata neće smatrati povredom prava u odnosu na nosioca sertifikata. Naime, predloženo je da će lek ili medicinski proizvod koji je zaštićen sertifikatom o dodatnoj zaštiti moći da se proizvodi ili skladišti u Srbiji samo za svrhu izvoza, pod uslovom da je posebnim oznakama obeleženo pakovanje tog leka ili medicinskog proizvoda.

Takođe, proizvodnja leka ili medicinskog proizvoda može početi najranije šest meseci pre isteka roka važenja sertifikata o dodatnoj zaštiti radi skladištenja na teritoriji Republike Srbije, kako bi se nakon isteka odgovarajućeg sertifikata stavili na tržište.

Predloženim izmenama proširen je i krug proizvoda koji se može zaštiti malim patentom i to mogu biti svi proizvodi koji nisu taksativno isključeni iz zaštite.

Iz zaštite su isključeni pronalasci iz oblasti biotehnologije, supstance, lekovi, supstance ili kompozicije sadržane u stanju tehnike koje se primenjuju u hirurškom ili dijagnostičkom postupku ili postupku lečenja, biljne sorte ili životinjske rase, kao i postupci koji se mogu zaštiti patentom.

Cilj predloženih izmena i dopuna Zakona o patentima je usklađivanje sa najnovijim propisima Evropske unije, kao i otklanjanje određenih nedostatka koji su uočeni u primeni važećeg Zakona o patentima.

Usvojena je i izmenjena Uredba o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19, a koje sada može da se iskoristi najkasnije do 31. decembra 2022. godine.

Ukoliko se putnik odluči za povraćaj iznosa koji je uplatio za nerealizovano putovanje ili je zamensko putovanje otkazano, organizator putovanja je dužan da vrati uplaćena sredstva najkasnije 1. februara 2023. godine. Ova ponuda važi i za zamensko putovanje za izlete pod uslovima koje Uredba predviđa.

Na sednici je doneta odluka o obrazovanju Radne grupe za eksternu kontrolu Jedinstvenog biračkog spiska u cilju realizacije odredaba Sporazuma o unapređenju uslova za održavanje izbora, zaključenog u Narodnoj skupštini Republike Srbije pod pokroviteljstvom predsednika Parlamenta tokom međustranačkog dijaloga.

Rešenje o imenovanju članova Radne grupe, u skladu sa ovom odlukom, doneće ministar državne uprave i lokalne samouprave u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Vlada se saglasila da Republička direkcija za robne rezerve izvrši interventnu prodaju brašna T- 500 proizvođačima hleba čija je proizvodnja ugrožena zbog porasta cene pšenice i brašna na domaćem i svetskom tržištu, koja je na desetogodišnjem maksimumu.

Direkcija će raspisati javni oglas za robnu razmenu 30.000 tona merkantilne pšenice za brašno tog tipa, a isporuka dobijenog brašna proizvođačima hleba, sprovodiće se na osnovu spiskova koje će sačiniti Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija po ceni od 30 dinara po kilogramu bez PDV, odnosno 33 dinara po kilogramu sa PDV.

Na sednici je doneta odluka o osnivanju naučno-obrazovnog centra “Ras” kako bi se iskoristili kulturno-istorijski potencijali ovog dela Srbije i planine Golije, jedne od najlepših i najšumovitijih planina Srbije, a koja se proteže na teritoriji opština Ivanjica, Novi Pazar, Sjenica i Kraljevo.

Naučno-obrazovni centar “Ras” biće pozicioniran u centru Golije, na mestu ukrštanja tih puteva, i biće pokretač razvoja ove planine, naročito sa aspekta turizma (planinskog, kongresnog, sportskog i eko-turizma) i proizvodnje zdrave hrane.

Izvor: sajt Vlade RS
Naslov: Redakcija