Vlada Republike Srbije utvrdila je na sednici od 4.12.2019. godine, Predlog zakona o Registru prostornih jedinica i Adresnom registru, kojim će se adekvatno slediti razvoj savremenih informacionih tehnologija.

Ovim zakonskim rešenjem omogućava se da se podaci Registra prostornih jedinica i Adresnog registra koriste u skladu sa propisima kojima se uređuje elketronska uprava, odnosno u okviru softverskog rešenja koje omogućava korišćenje elektronskih servisa dostupnih na Servisnoj magistrali organa preko Jedinstvene informaciono–komunikacione mreže elektronske uprave.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kojim se bliže uređuju načini sprovođenja praktične nastave i profesionalne prakse, kao i sadržaji ugovora između škola i poslodavca i druga pitanja u vezi sa ovom vrstom nastave. Dodatno su prilagođeni uslovi za polaganje mature za učenike sa smetnjama u razvoju.

Na sednici je utvrđen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju, kojim se dodatno osigurava kvalitet primene ovog načina obrazovanja.

Izmenama je omogućeno da se pored obrazovnih profila, koji se realizuju u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju, dodatno u dualnom obrazovanju mogu realizovati majstorsko i specijalističko obrazovanje, kao i obrazovanje za rad u trajanju od dve godine.

Usaglašene su odredbe o rodnoj ravonopravnosti, precizirano je da se učenje kroz rad ne može obavljati kao rad noću, a poseban akcenat stavljen je na oblast bezbednosti i zdravlja na radu i utvrđeno koji su to poslovi koji bi ugrožavali zdravlje i bezbednost učenika.

Na sednici je usvojena i Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, kao i kriterijumima koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu.

Naknada za zagađivanje životne sredine, u propisanim graničnim vrednostima, zasnovana na principu „zagađivač plaća“, obezbeđuje ostvarivanje ekonomskih ciljeva pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica, ali se time pokriva samo mali segment zaštite životne sredine.

Ovom uredbom propisuju se instrumenti kojima se obezbeđuju sredstva za ove namene, polazeći od ekonomske snage pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica i ekološke solidarnosti, odnosno načela zajedničke odgovornosti za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Vlada je donela Odluku kojom se Kuća porodice Petronijević u Beogradu proglašava spomenikom kulture. U ovoj zgradi smeštena je Spomen zbirka i Istraživački centar „Kuća Petronijevića“, koji se u saradnji sa naučnim ustanovama u Srbiji i regionu bavi izučavanjem početaka modernizacije u našoj zemlji, održavaju javna predavanja i seminari i publikuje relevanta literatura.

Nacionalno sportsko priznanje, Vlada je dodelila stonoteniserki Nadi Matić (rođenoj Matanović) za osvojenu srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u paraolimpijskoj sportskoj disciplini – stoni tenis, koje je održano od 27. aprila do 2. maja 2007. godine u Kranjskoj Gori, u Sloveniji.

Na sednici je usvojen Izveštaj o sprovedenim pregovorima sa izabranim stateškim partnerom u cilju realizacije Projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate–Preljina („Moravski koridor“) i usvojen tekst komercijalnog ugovora.

Komercijalni ugovor biće potpisan sa konzorcijumom “Behtel-Enka”, kojeg je Vlada, na osnovu sprovedenog javnog poziva, izabrala za strateškog partnera za realizaciju ovog projekta.

Auto-put Pojate–Preljina gradiće se u dužini od 112,3 kilometra i povezaće Koridor 10 i auto-put “Miloš Veliki” i sva veća mesta u delu centralne Srbije, u kojem živi približno 500.000 stanovnika, uključujući Čačak, Kraljevo, Vrnjačku Banju, Trstenik, Kruševac i Ćićevac.

Na sednici je usvojen Zaključak o utvrđivanju osnove za vođenje pregovora i potpisivanje zajedničke deklaracije o uspostavljanju strateškog partnerstva između Republike Srbije i Republike Grčke.

Takođe je usvojen i Zaključak o utvrđivanju osnove za zaključivanje programa saradnje između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke u oblasti obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja za period 2020-2022 godine.

Izvor: sajt Vlade RS
Naslov: Redakcija