Pravno je valjana odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da plati banci premiju osiguranja kod NKOSK, pod uslovom da je ta obaveza jasno predočena korisniku kredita u predugovornoj fazi iskazivanjem ove vrste troškova kredita i njegovog procentualnog i nominalnog iznosa u ponudi.

Banka nije dužna da korisnika kredita upozna sa strukturom i načinom obračuna premije osiguranja kredita.

(Pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda
održanoj 16.09.2021. godine)

Izvor: sajt VKS
Naslov: Redakcija