У Централну евиденцију привремених
ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре
уписано је 30.000 нових мера донетих у складу са Законом о пореском
поступку и пореској администрацији.

У складу са чл. 29. Закона о пореском
поступку, АПР не може да усвоји регистрационе пријаве за брисање и упис
промене података у регистар све док Пореска управа не пошаље обавештење о
завршетку пореске контроле или враћању одузетог ПИБ-а привредном
субјекту који је, по неком од наведених основа, уписан у ову евиденцију.

На сајту АПР-а може се извршити претрага
привредних субјеката у Централној евиденцији привремених ограничења
права лица регистрованих у АПР-у, преко  овог линка: https://crp.apr.gov.rs/eregistrationportal/Public/Manage/ActiveRestrictions.

Агенција електронским путем обавештава
Пореску управу о извршеном упису у Регистар привредних субјеката
података о оснивању, повезивању и престанку привредног субјекта,
статусним и променама облика организовања субјекта, стечајним
поступцима, као и других података од значаја за правни промет. Осим
тога, АПР шаље Пореској управи и податке о промени оснивача, облика
организовања, назива, делатности, висине основног улога и места седишта,
као и о другим променама од значаја за утврђивање пореза, прописаним
чланом 29. Закона о пореском поступку.

Привредни субјекат, с друге стране, не
може да се брише из регистра нити може да региструје статусне и друге
промене у периоду од добијања обавештења Пореске управе да ће се код
привредног субјекта вршити пореска контрола, укључујући и радње Пореске
полиције у циљу откривања пореских кривичних дела, до добијања
обавештења да је пореска контрола завршена, односно да је Пореска
полиција завршила своје радње.

Једино што Агенција за привредне
регистре може да врши и у периоду пореске контроле и у случају
привременог одузимања ПИБ-а јесте промена података о пословођи код
предузетника.

Тек након што Пореска управа обавести
Агенцију за привредне регистре да је у привредном субјекту завршена
контрола или враћен привремено одузети ПИБ, може се покренути процедура
брисања или промене података у регистру.

 

Извор: сајт АПР