U Centralnu evidenciju privremenih
ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre
upisano je 30.000 novih mera donetih u skladu sa Zakonom o poreskom
postupku i poreskoj administraciji.

U skladu sa čl. 29. Zakona o poreskom
postupku, APR ne može da usvoji registracione prijave za brisanje i upis
promene podataka u registar sve dok Poreska uprava ne pošalje obaveštenje o
završetku poreske kontrole ili vraćanju oduzetog PIB-a privrednom
subjektu koji je, po nekom od navedenih osnova, upisan u ovu evidenciju.

Na sajtu APR-a može se izvršiti pretraga
privrednih subjekata u Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja
prava lica registrovanih u APR-u, preko  ovog linka: https://crp.apr.gov.rs/eregistrationportal/Public/Manage/ActiveRestrictions.

Agencija elektronskim putem obaveštava
Poresku upravu o izvršenom upisu u Registar privrednih subjekata
podataka o osnivanju, povezivanju i prestanku privrednog subjekta,
statusnim i promenama oblika organizovanja subjekta, stečajnim
postupcima, kao i drugih podataka od značaja za pravni promet. Osim
toga, APR šalje Poreskoj upravi i podatke o promeni osnivača, oblika
organizovanja, naziva, delatnosti, visine osnovnog uloga i mesta sedišta,
kao i o drugim promenama od značaja za utvrđivanje poreza, propisanim
članom 29. Zakona o poreskom postupku.

Privredni subjekat, s druge strane, ne
može da se briše iz registra niti može da registruje statusne i druge
promene u periodu od dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će se kod
privrednog subjekta vršiti poreska kontrola, uključujući i radnje Poreske
policije u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela, do dobijanja
obaveštenja da je poreska kontrola završena, odnosno da je Poreska
policija završila svoje radnje.

Jedino što Agencija za privredne
registre može da vrši i u periodu poreske kontrole i u slučaju
privremenog oduzimanja PIB-a jeste promena podataka o poslovođi kod
preduzetnika.

Tek nakon što Poreska uprava obavesti
Agenciju za privredne registre da je u privrednom subjektu završena
kontrola ili vraćen privremeno oduzeti PIB, može se pokrenuti procedura
brisanja ili promene podataka u registru.

 

Izvor: sajt APR