Posle uvođenja elektronske registracije
preduzetnika, Agencija za privredne registre (APR) je uvela novu uslugu
za privredna društva – elektronsko osnivanje jednočlanog društva sa
ograničenom odgovornošću (DOO)
.

Ova procedura se u potpunosti sprovodi
internetom, a osim što isključuje dolazak pred šalter ili slanje
dokumenata poštom, e-registracija je i jeftinija od registracije sa
papirima. Naime, građani ovu novu, elektronsku uslugu treba da plate
isključivo platnom karticom, a naknada je za 1.400 dinara niža od one
koja se plaća za „papirnu“ registraciju.
 
Budući privrednik, prvo, treba da pristupi sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika Agencije za privredne registre
gde je potrebno da kreira svoj korisnički nalog ili unosi svoju
elektronsku poštu i lozinku, ukoliko je već registrovan  kao korisnik
sistema.   

Podnosilac e-prijave može da bude član
društva, odnosno osnivač koji je domaće ili strano fizičko lice, ili
domaće pravno lice koje može podneti internetom prijavu preko svog
registrovanog zastupnika, odn. punomoćnika.

E-prijava za osnivanje podnosi se tek
kada se popune sva obavezna polja u aplikaciji, a plaćanje naknade moguće
je izvršiti Visa, MasterCard ili Dina platnom karticom.

E-prijava mora da bude potpisana
kvalifikovanim elektronskim potpisom kojim se, takođe, potpisuju i sva
dokumenta koja se prilažu uz prijavu. Sva priložena dokumenta moraju
biti kreirana u formi e-dokumenta, potpisanog e-potpisom člana društva,
ili u obliku digitalizovanog akta čija je istovetnost originalu
potvrđena kvalifikovanim e-pečatom ili kvalifikovanim e-potpisom javnog
beležnika, u skladu sa  propisima koji uređuju elektronski potpis i
elektronski dokument.

Da li su ispunjeni uslovi za registraciju
naziva društva, te da li su podaci iz prijave usklađeni sa podacima
navedenim u priloženoj dokumentaciji, registrator proverava u postupku
registracije, nakon podnošenja registracione prijave. Stoga, podnosilac
prijave treba da, prethodno, proveri da li je željeni naziv društva
slobodan, da izabere odgovarajuću šifru delatnosti koja će biti
prijavljena registru kao pretežna delatnost, kao i da proveri da li su
podaci uneti u aplikaciju istovetni sa podacima iz priloženih
dokumenata.
    
Zahvaljujući jednošalterskom sistemu registracije, i podnosilac koji se
odlučio za registraciju preko interneta, koristiće sve pogodnosti ovog
sistema. Sa podnošenjem e-prijave za registraciju osnivanja, istovremeno
se podnosi prijava za dodelu PIB-a i PDV evidentiranje, ali se dostavljaju
i PIO fondu podaci za člana društva koji zasniva radni odnos u
privrednom društvu.

Kao pomoć korisnicima, APR je na svom
sajtu i You tube kanalu objavio video uputstvo za e-registraciju
jednočlanog DOO-a, a sva pitanja se mogu uputiti i Info centru telefonom
011 20 23 350, ili elektronskom poštom na drustva@apr.gov.rs,
dok se za pomoć oko sistema za centralizovano prijavljivanje korisnika i
popunjavanja e-prijave građani mogu obratiti tehničkoj podršci APR na
elektronsku adresu sd@apr.gov.rs.

 

Izvor: sajt APR-a
Naslov: Redakcija