Prema odredbi člana 10. st. 4. Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS”, br. 22/2001… i 30/2018), ako je obračunata akciza na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine, koja je propisana u odredbama čl. 40a, 40b i 40d ovog zakona, manja od minimalne akcize utvrđene ovim zakonom, plaća se minimalna akciza.

Prema stavu 9. istog člana Zakona, Vlada R. Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, utvrđuje jednom godišnje, i to do 15. februara tekuće godine, iznose prosečne ponderisane maloprodajne cene iz stava 5. ovog člana u prethodnoj kalendarskoj godini, a iznose minimalne akcize utvrđuje polugodišnje, i to do 15. februara, odnosno do 31. jula tekuće godine.

Iznos minimalne akcize primenjuje se od narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama Vlada je donela Odluku o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine („Sl. glasnik RS”, br. 84/2018), koja je stupila na snagu 3. novembra 2018. godine. Minimalne akcize na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) utvrđene su na osnovu prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut), koja je utvrđena Odlukom o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine („Sl. glasnik RS”, br. 52/2018).

S obzirom na to da treći novembar nije datum kada se mogla očekivati nova odluka, podsećamo da je Odlukom o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine („Sl. glasnik RS”, br. 84/2018) propisano da na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine („Sl. glasnik RS”, br. 52/18) u delu koji se odnosi na iznose minimalne akcize na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut), koja je važila od 6. 7. 2018. do 2. 11. 2018. godine.

Iznosi minimalnih akciza za cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine od 3. 11. 2018. godine:

DUVANSKE PRERAĐEVINE Iznos minimalne akcize
do 2. 11. 2018. od 3. 11. 2018.
Cigarete iz uvoza i cigarete proizvedene u zemlji 147,34 din./pak. 148,86 din./pak.
Rezani duvan 5.156,90 din./kg 5.210,10 din./kg
Duvan za lulu 5.430,97 din./kg 5.430,97 din./kg
Duvan za žvakanje 5.156,90 din./kg 5.210,10 din./kg
Burmut 5.800,00 din./kg 5.800,00 din./kg