Уставни суд је на 20. седници, одржаној 17. новембра 2016. године у предметима оцене уставности закона утврдио да одредба члана 179. став 3. тачка 5) Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) није у сагласности са Уставом Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 98/2006). (предмет ИУз-424/2014)

Члан 179 став 3. тачка 5) Закона о раду  („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)

 

4. Отказ од стране послодавца

1) Разлози за отказ

Члан 179.

Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који не поштује радну дисциплину, и то:

5) ако његово понашање представља радњу извршења кривичног дела учињеног на раду и у вези са радом, независно од тога да ли је против запосленог покренут кривични поступак за кривично дело;