Sprovođenje novog Zakona o opštem upravnom postupku predstavlja jedan od ključnih  prioriteta u Reformi javne uprave.  Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) predvideo je obavezu usklađivanja posebnih zakona kojima su uređena pojedina pitanja upravnog postupka u pojedinim upravnim oblastima sa odredbama ovog zakona do 1. juna 2018. godine. Vlada je u tu svrhu, saglasno odredbi člana 214. Zakona, obrazovala Koordinaciono telo, radi procene usklađenosti posebnih zakona sa odredbama ovog zakona i upravljanja procesom usklađivanja, za čije potrebe u toku postupka usklađivanja Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obavlja stručne i administrativne poslove.

Koordinaciono telo je utvrdilo matricu za ocenu usaglašenosti posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku. Matrica za ocenu usaglašenosti zakona može da se preuzme ovde (word verzija), kao i spisak onih zakona koje je potrebno usaglasiti sa Zakonom o opštem upravnom postupku, gde su crvenom bojom označeni zakoni koji su prepoznati u dosadašnjem radu kao prioritetni za usklađivanje.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će narednih dana na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji postaviti i elektronsku verziju matrice, sa pratećim Uputstvom za popunjavanje.

U skladu sa zaključcima Koordinacionog tela, ministarstva su u obavezi da popune matricu u roku od 30 dana od dana njenog objavljivanja, za tri do pet zakona iz svog delokruga koji su ocenjeni kao prioritetni za proces usklađivanja. Sve matrice će se po isteku roka za popunjavanje biti razmotrene i od strane članova Koordinacionog tela i članova Radne grupe koja pruža podršku njegovom radu.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Sofiji Milenković, samostalnom savetniku u Sektoru za razvoj dobre uprave, na e-mail adresu sofija.milenkovic@mduls.gov.rs ili putem telefona 011/2646-964.

Izvor: http://www.mduls.gov.rs