Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 20. juna 2018. godine:

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi;

Zakon o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama;

Zakon o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije