У Дану за гласање, 16. ванредног заседања, 31. јула, Народна скупштина је усвојила, већином гласова народних посланика, Предлог закона о посебним условима продаје одређених непокретности у својини Републике Србије, Предлог закона о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност, Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу и Предлог закона о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Већином гласова народних посланика усвојени су Предлог закона о потврђивању Уговора о изменама и допунама Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке за Пројекат Клинички центри/А и Предлог закона о потврђивању Уговора о изменама и допунама Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе банке за Пројекат Клинички центри/Б.

Народна скупштина је у Дану за гласање усвојила, већином гласова, Предлог закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Предлог закона о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава, Предлог закона о превозу терета у друмском саобраћају и Предлог закона о превозу путника у друмском саобраћају.

Народни посланици су у Дану за гласање, већином гласова, усвојили Предлог закона о уџбеницима, Предлог закона о изменама Закона о високом образовању и Предлог закона о измени Закона о основама система образовања и васпитања.

Извор: сајт Народне скупштине