U danu za glasanje o tačkama 1. do 4. dnevnog reda Desetog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, narodni poslanici usvojili su većinom glasova Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje Zakona na snagu u roku kraćem od osam dana, od dana njegovog objavljivanja.

Na sednici su većinom glasova usvojeni i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017 i 27/2018 – dr. zakon), za koji je takođe posebno odlučeno da postoji naročito opravdani razlozi za stupanje Zakona na snagu u roku kraćem od osam dana, od dana njegovog objavljivanja.

Narodni poslanici su većinom glasova usvojili i Predlog zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje.

Izvor: sajt Narodne skupštine