Народна скупштина Републике Србије усвојила је 28. јуна 2018. године:

1. Закон о ратним меморијалима;
2. Закон о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима;
3. Закон о измени и допуни Закона о запошљавању странаца;
4. Закон о изменама и допунама Закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити;
5. Закон о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом;
6. Закон о изменама и допунама Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца;
7. Закон о изменама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица;
8. Закон о изменама и допунама Закона о мирном решавању радних спорова;
9. Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности;
10. Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о запошљавању држављана Републике Србије у Републици Словенији;
11. Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању;
12. Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Аустралије о запошљавању чланова породице дипломатског и конзуларног особља.