Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 5. aprila 2018. godine Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije koji uvodi red u oblast kvalifikacija i povezuje ih sa tržištem rada, pa će tako poslodavci znati koja znanja nosi koja diploma.

Znaće se koje kvalifikacije nose određena znanja i šta su tačno na studijama naučili menadžeri, inženjeri… Svako zvanje će dobiti svoju šifru, koja će biti usklađena sa evropskim registrom kvalifikacija. Biće formiran savet za NOKS, kao i agencija za kvalifikacije i sektorska veća. Oni će izrađivati standarde kvalifikacija, da bi se formirao registar NOKS.

NOKS je osnova za primenu koncepta učenja tokom celog života i od uticaja je na unapređenje sistema obrazovanja Republike Srbije, kao i na razvoj pojedinca.

Zakonom o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije uspostavlja se jedinstveni i integrisani nacionalni okvir kvalifikacija koji obuhvata sve nivoe i vrste kvalifikacija, bez obzira na način sticanja i nezavisno od životnog doba u kome se kvalifikacije stiču. Savet za NOKS daje preporuke o procesu planiranja i razvoja ljudskog potencijala u skladu sa relevantnim javnim politikama u oblasti celoživotnog učenja, zapošljavanja, karijernog vođenja i savetovanja.

Agencije za kvalifikacije obavljaće poslove obezbeđivanja kvaliteta (izrade predloga standarda kvalifikacija, vođenja registra), dok će je ključna uloga sektorskih veća da kroz partnerstvom sa Agencijom utvrdi predlog standarda kvalifikacija.

Izvor: sajt RTV