Skupština Srbije usvojila je Zakon o azilu i privremenoj zaštiti kojim se smanjuje prostor za zloupotrebu prava na azil i stvaraju se uslovi za povećanje efikasnosti sistema azila u Srbiji.

Zakonom o azilu predviđeno je da azil kao pravo na boravak i zaštitu može da se ostvari kroz dva obila zaštite – pravo na utočište za izbeglicu koji je zbog straha od progona napustio državu porekla i supsidijarnu zaštitu za stranca koji je zemlju porekla napustio iz nekog drugog razloga, ali bi u slučaju povratka bio izložen nepravdi.

Novi zakon treba da omogući da Srbija zadrži visok nivo u poštovanju međunarodno prihvaćenih standarda u oblasti ljudskih prava i prava tražilaca azila uz istovremeno održavanje bezbednosti svih građana Srbije i poštovanje Ustava i zakona.

Uspostavljen je mehanizam za sankcionisanje zloupotreba prava u postupku azila putem prekršajnog postupka.

Za svako maloletno lice bez pratnje koje se pojavi u postupku azila zakon predviđa određivanje staratelja koji vodi računa o interesima maloletnika.

Donošenje novog zakona usklađenog sa Direktivama Evropske unije znači i ostvarivanje obaveza preuzetih u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, a koje su definisane Poglavljem 24 Akcionog plana.

 

Izvor: sajt RTV-a