Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS i Unija diskografa Srbije-UDS pozdravljaju odluku Vlade Republike Srbije kojom je na sednici održanoj dana 07. februara 2019. godine usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o autorskom i srodnim pravima i uputila ga na usvajanje Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Izmene i dopune Zakona o autorskom i srodnim pravima inicirane su krajem 2013. godine radi usklađivanja sa evropskim direktivama i međunarodnim ugovorima. Prošle su široku javnu raspravu, u kojoj su učestvovali svi zainteresovani predstavnici, uključujući kolektivne organizacije i udruženja korisnika.

Takođe, izmene i dopune su dobile pozitivno mišljenje Evropske komisije, a njima se usklađuje Zakon o autorskom i srodnim pravima sa 8 od 10 direktiva Evropske unije. Otvaranje pregovaračkog poglavlja 7, koje se odnosi na intelektualnu svojinu, u junu 2017. godine, donelo je i obavezu da se usvoje izmene i dopune Zakona o autorskom i srodnim pravima, usklađene sa EU direktivama, što je predviđeno i tačkom 1 Strategije razvoja intelektualne svojine za period od 2018-2022. godine, koja je objavljena u Službenom glasniku RS 19. oktobra 2018. godine.

Ova odluka je veliki korak ka potpunom usklađivanju propisa sa pravnim tekovinama EU. Uz to, ovim izmenama i dopunama Zakona regulišu se odnosi između samih nosilaca autorskog i srodnih prava i unapređuje se ostvarivanje prava intelektualne svojine, naročito imajući u vidu da je važeći Zakon, usvojen još 2009. godine, u mnogome zastareo.

Očekujemo da će ove izmene i dopune Zakona u velikoj meri rešiti i problem piraterije na internetu. OFPS i UDS su se zalagali za usaglašavanje propisa sa propisima EU, zajedno sa Privrednom komorom Srbije, u okviru koje je obrazovano Udruženje za kreativnu industriju, te su u proteklom periodu, povodom predloženih izmena i dopuna zakona, organizovali više panela.

Krajni cilj regulisanja prava intelektualne svojine jeste stvaranje ambijenta u kojem autori i nosioci srodnih prava štite svoja prava i imaju adekvatnu naknadu za iskorišćavanje svojih dela i u kojem se vrši dalje unapređivanje kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava i stvara balans sa interesima korisnika. OFPS je obavestio međunarodnu organizaciju IFPI, čiji je član, o usvojenom predlogu izmena i dopuna Zakona, imajući u vidu da su predstavnici IFPI-ja davanjem mišljenja aktivno učestvovali u njihovoj izradi.

Izvor: sajt Blic-a
Naslov: Redakcija