U bazi Propisi.net ažurirani su novi zakoni objavljeni u “Sl. glasniku RS“, br. 108/2016 od 29.12.2016. godine i to:

– Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom
sektoru
– Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima
– Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni
medijski servis
– Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova
– Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
– Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava
– Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini
– Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
– Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
– Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj
administraciji
– Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih
proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija“ Pančevo prema privrednom
društvu“Naftna industrija Srbije“ a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni
dug Republike Srbije
– Zakon o izmenama i dopunama Carinskog Zakona
– Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti
– Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike
Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana
– Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne
štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike
Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ