У бази Прописи.нет ажурирани су нови закони објављени у “Сл. гласнику РС“, бр. 108/2016 од 29.12.2016. године и то:

– Закон о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном
сектору
– Закон о измени Закона о јавним медијским сервисима
– Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни
медијски сервис
– Закон о измени Закона о уређењу судова
– Закон о изменама и допунама Закона о тржишту капитала
– Закон о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава
– Закон о измени и допуни Закона о јавној својини
– Закон о изменама и допунама Закона о акцизама
– Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност
– Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској
администрацији
– Закон о преузимању обавеза акционарског друштва за производњу петрохемијских
производа, сировина и хемикалија „ХИП – Петрохемија“ Панчево према привредном
друштву“Нафтна индустрија Србије“ а.д. Нови Сад и претварању тих обавеза у јавни
дуг Републике Србије
– Закон о изменама и допунама Царинског Закона
– Закон о проценитељима вредности непокретности
– Закон о изменама и допуни Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике
Југославије по основу девизне штедње грађана
– Закон о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне
штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике
Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ