Уставни суд je прихватио Предлог
Заштитник грађана за оцену уставности члана 4 Одлуке о утврђивању
својства осигураника и обавези плаћања доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање
и утврдио да није у складу са Уставом и
законима. Уставни суд је такође донео Решење којим се одлаже објављивање
ове Одлуке од 21. децембра 2017. године у „Службеном гласнику Републике
Србије“ за шест месеци од дана њеног доношења.

Овај Предлог за оцену уставности Заштитник грађана је упутио Уставном суду након што је ПИО фонду упутио препоруку
да исправи пропусте приликом одлучивања о захтевима грађана за
остваривање права на пензију.Наиме, одредбом члана 63. Закона о
социјалном осигурању утврђена је надлежност Фонда да, у одређеним
случајевима, грађанима утврђује обавезу плаћања доприноса. Ово овлашћење
Фонд ПИО је доношењем Одлуке о утврђивању својства осигураника и
обавези плаћања доприноса за пензијско инвалидско осигурање, оспореном
одредбом, самовласно проширио те је и у случајевима који нису били
Законом утврђени у оквиру његове надлежности, утврђивао и наплаћивао
дуговања за доприносе.

Заштитник грађана поздравља ову одлуку
Уставног суда и решење којим се њено објављивање одлаже на 6 месеци ради
законског уређивања евентуалне правне празнине.

Овакав став Уставног суда представља
додатно охрабрење у достизању заједничких циљева – заштите права грађана
и јавног интереса, као и враћања поступања органа управе у правне
оквире. Истовремено Заштитник грађана позива фонд ПИО и надлежно
министарство да у најкраћем року спроведу активности неопходне ради
законског уређивања отворених питања у овој области која су од значаја
за заштиту права грађана и јавни интерес.

 

Извор: сајт Заштитника грађана