Члан 73. став 2. Закона о раду („Службени гласник РС“ број
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) утврђује да, ако запослени
користи годишњи одмор у деловима, први део користи у трајању од најмање две
радне недеље непрекидно у току календарске године, а остатак најкасније до 30.
јуна наредне године
.

До 30. јуна 2016. године годишњи одмор за 2015. годину
морају искористити односно мора им се омогућити да га искористе запослени који
су пријавили коришћење годишњег одмора у деловима, па су први део у трајању од
најмање две радне недеље искористили у току 2015. године. Запослени који нису у
току 2015. године искористили ни први део годишњег одмора од најмање две радне
недеље, не могу користити сада други део одмора до 30. јуна 2016. године.

Према томе, уколико запослени није користио први део
годишњег одмора у току 2015. календарске године, губи право на коришћење
годишњег одмора за ту календарску годину уопште, а не само у деловима. То
такође значи да се запослени не може “одрећи” коришћења првог дела годишњег
одмора да би остварио право на коришћење другог дела одмора до 30.06.

Конкретно, запослени треба да имају у виду два неопходна
услова која треба да испуне да би могли да користе други део годишњег одмора до
30. јуна 2016. године, а то су:

1) да су први део годишњег одмора за 2015. годину,
искористили у току 2015. године у законском трајању од најмање две недеље, тј.
10 радних дана, одједном, непрекидно, и

2) да се само уз испуњење претходног услова други део
годишњег одмора може користити у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2016. године
(одједном у целости или у више наврата).

На пример, ако је запослени целу календарску 2015. годину
био на боловању, или ако је делимично радио, а потом био на боловању до краја
2015. године, при чему није искористио први део одмора нити је одмор започео па
га је болест спречила да га искористи, запослени је изгубио право на годишњи
одмор, и не може га сада користити до 30.06. При томе треба тумачити да је 30.
јун последњи дан могућег коришћења годишњег одмора, а не дан почетка коришћења
годишњег одмора.

Желимо да укажемо на два изузетка од правила да се годишњи
одмор мора искористити у трајању од 10 радних дана у календарској години на
коју се односи да би се други део могао искористити до 30 јуна наредне године:

Изузеци када се годишњи одмор може делимично или у целости
користити до 30. јуна

У односу на правило да се годишњи одмор мора искористити у
трајању од 10 радних дана у календарској години на коју се односи да би се
други део могао искористити до 30 јуна наредне године, постоје два изузетка:

Први изузетак је предвиђен ставом 4. члана 73.  Закона о раду, којим се даје право
запосленој која због породиљског одсуства, одсуствује са рада због неге
новорођеног детета и због посебне неге детета није успела да годишњи одмор за
2015. календарску годину искористи у целини или делимично у тој 2015. години,
да га у целости или преостали део искористи у периоду од 1. јануара до 30. јуна
2016. године. Дакле, запослена која је у 2015. години отишла на породиљско
одсуство, одсуство са рада ради неге детета и посебне неге детета, а за ту
годину није користила годишњи одмор пре одласка на одсуство, може цео годишњи
одмор за 2015. годину да користи у 2016. години, када се врати на рад, и то под
условом ако се у 2016. години врати на рад пре истека јуна месеца и да годишњи
одмор искористи до 30. јуна ове године. И у овом случају је 30.06.2016. године
последњи дан када се може користити годишњи одмор из 2015. године.

Други изузетак је када запослени започне годишњи одмор у
календарској години на коју се тај одмор односи, па га пре протека од две радне
недеље прекине због болести која траје до краја календарске године, због чега
није у могућности да има искоришћени први део годишњег одмора у целини. Овај
запослени може до 30. јуна 2016. године да искористи прео-стале дане свог
укупног годишњег одмора за 2015. годину.

Према томе, запослени који је започео коришћење годишњег
одмора у 2015. години, па га је прекинуо пре протека две радне недеље због
болести која је трајала до краја 2015. године, због чега није био у могућности
да искористи први део годишњег одмора у прописаном трајању од две радне
недеље, може да искористи преостале дане одмора на које има право до 30. јуна
2016. године, односно признаје му се право на коришћење годишњег одмора у
деловима. Сматра се да услов за коришћење првог дела годишњег одмора није
испунио због више силе.

У посебном случају, ако се запослени спрема да користи други
део годишњег одмора из 2015. године у 2016. години, па отвори боловање које му
истекне у августу или септембру 2016. године, губи право на коришћење другог
дела одмора, пошто после 30. јуна ни у ком случају годишњи одмор из претходне
године не може да се користи. 

Сличан је случај и са запосленом која је отворила породиљско
одсуство или одсуствује због неге детета у току 2015. године. Ако се запослена
вратила на посао 15. јуна, а није искори-стила годишњи одмор за 2015. годину у
целости, има право да користи годишњи одмор у данима до 30. јуна 2016.
године. 

Нема законских сметњи да неискоришћени годишњи одмор из
претходне године запослени користи до краја јуна текуће године и да одмах од 1.
јула настави да користи годишњи одмор за текућу годину, уколико то омогућава
процес рада код послодавца и ако се послодавац сагласио.

Да резимирамо, запослени који није искористио годишњи одмор
за 2015. годину, то своје право може да искористи до 30. јуна 2016. године, под
следећим условима:

1) да је у претходној години искористио први део годишњег
одмора у трајању од најмање две радне недеље;

2) да је коришћење годишњег одмора у претходној години
прекинуо због болести која траје до краја календарске године, због чега није
био у могућности да користи први део годишњег одмора у прописаном трајању од
две недеље – сматра се да услов о коришћењу првог дела годишњег одмора није
испунио због више силе (болести), и

3) запослени који је стекао право на коришћење годишњег
одмора, а није у целости или де-лимично искористио годишњи одмор у текућој
календарској години због одсуства са рада ради породиљског одсуства, одсуства
са рада ради неге детета и посебне неге детета, има право да тај одмор
искористи до 30. јуна наредне године.

Сагласно наведеном, запослени губи право на коришћење
годишњег одмора из 2015. године у 2016. години:

1) ако преостали годишњи одмор за 2015. годину запослени не
искористи до 30. јуна 2016. године;

2) ако се запослени врати са породиљског одсуства или
одсуства са рада ради неге и посебне неге детета, после 30. јуна 2016. године;

3) ако је запослени започео коришћење годишњег одмора крајем
2015. године, а због истека године није искористио у 2015. години најмање две
радне недеље (није стекао услов за ко-ришћење годишњег одмора у два дела), а
31. децембра 2015. године, односно 1. јануара 2016. године, је прекинуо
коришћење годишњег одмора и радио је једно време у јануару (није наставио да
користи у континуитету цео годишњи одмор), губи право да користи преостали део
годишњег одмора за 2015. годину у 2016. години.