Komunalni policajci uskoro će postati milicionari, a osim novog imena, kažu nadležni, biće i upotrebljiviji u svakodnevnoj praksi. Tako će, umesto saobraćajaca, izdavati nalog „pauku“ za odnošenje bespravno parkiranih vozila, a nelegalne deponije uklanjaće se isključivo po njihovom naređenju. Rizične situacije će biti snimane, a snimci će da se koriste u daljem postupku.

Ovo su samo neke od praktičnih novina u Nacrtu zakona o komunalnoj miliciji, o kome je javna rasprava upravo završena, a njegovo usvajanje i primena se očekuju naredne godine.

– Uvodi se sistem selekcije i stručnog usavršavanja kadrova, što podrazumeva i procenu bezbednosne smetnje milicionara – kaže Ranko Šekularac, pomoćnik načelnika beogradske Komunalne policije. – Zatekli smo u službi ljude s raznim kvalifikacijama, i sada je vreme da tražimo njihovu naknadnu proveru.

On naglašava da je ime promenjeno na zahtev MUP-a, jer se često na terenu dešavalo da se ne znaju nadležnosti Komunalne policije. Ubuduće će, naglašava on, diskreciono pravo za korišćenje tog imena imati samo policija i vojska.

– Od uvođenja komunalne policije u Beogradu, pokazalo se u praksi da oni nisu baš u potpunosti bili u službi građana – ističe Šekularac. – Trebalo je da pruže podršku drugim inspekcijskim službama, ali su im ruke često bile vezane. Razlog tome je nepostojanje kaznene odredbe. Novim zakonom se ona uvodi, kao i mogućnost da identifikujemo prekršioca komunalnog reda i kada ga ne zateknemo na licu mesta.

Veliki broj primedaba na račun nacrta stigao je na odredbu rada milicionara u civilu. Šekularac navodi da je zabluda da će to doneti zloupotrebe u ovoj oblasti, jer oni neće moći da rade bez naloga. Na taj način će se, međutim, izbeći situacije kada se, primera radi, pojavi „komunalac“ u uniformi na početku ulice, i posle samo jednog zvižduka nelegalnog prodavca svi ostali se razbeže do kraja ulice.

U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, koje je tvorac novog propisa, objašnjavaju da će se ova odredba koristiti upravo u rutinskim nadzorima na mestima kao što je ulična prodaja.

– Osim u gradovima, komunalna milicija postojaće i u opštinama – naglašavaju u MDULS-u. – Njihova zaduženja biće da brinu o snabdevanju vodom, javnoj čistoći, parkiranju, prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, zatim o javnoj rasveti, paljenju vatre na otvorenom, ispisivanju grafita i lepljenju plakata, prljanju i oštećenju gradskog mobilijara.

Nedoumice u naslovu unela je i odredba suprotna aktuelnom Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US, 55/2014, 96/2015 – dr. zakon, 9/2016 – odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – dr. zakon i 87/2018), jer se navodi da je još jedno od ovlašćenja komunalne policije zaustavljanje i pregledanje lica, predmeta i vozila.

Ovaj član predviđa da će ubuduće komunalni milicionar, osim pretresa osobe koja krši propise iz delokruga komunalne milicije, moći da zaustavi i pregleda i vozila koja su u neposrednoj blizini ili pod nadzorom te osobe.

– Najčešći primeri zbog kojih će se koristiti ovo ovlašćenje su neovlašćeno odvoženje ili istovar šuta i otpada, čime se stvaraju deponije na javnim površinama, zatim kontrola nelegalnih taksi vozila i slično – kažu u MDULS.

Komunalni milicionari će biti zapošljavani u skladu sa mogućnostima budžeta lokalnih samouprava. I do sada je postojao poseban mehanizam kontrole i izveštavanja o radu komunalnih policajaca, kako unutar komunalne policije, tako i u odnosu na gradonačelnika i kontrolu Skupštine grada, a sada se uvode i dodatni. Pruža se mogućnost uspostavljanja unutrašnje kontrole.

Izvor: sajt Novosti
Naslov: Redakcija