Према одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. изн. и 125/14 – усклађени дин. изн., у даљем тексту: Закон), локалне комуналне таксе су изворни приходи чију стопу, односно начин и мерила за утврђивање висине износа на својој територији, утврђују јединице локалне самоуправе, при чему се законом може утврдити највиши и најнижи износ таксе.

Чланом 15. Закона прописана је могућност увођења локалне комуналне таксе, између осталог, и за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, а према члану 15в Закона, највиши износи локалне комуналне таксе за ове намене усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена. Приликом усклађивања највиших износа ове локалне комуналне таксе, основице за усклађивање су последњи објављени усклађени највиши износи локалне комуналне таксе. Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија, објављује усклађене највише износе локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, који се примењују од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

На основу овог законског овлашћења, Влада је у „Сл. гласнику РС“, број 95/15 од 20. 11. 2015. године објавила Усклађене највише износе локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина. Ови највиши износи усклађени су годишњим индексом потрошачких цена, који је објавио Републички завод за статистику, за период од 1. октобра 2014. године до 30. септембра 2015. године, тако да гласе:

Усклађени износ у динарима до

1) за теретна возила

 

– за камионе до 2 t носивости

1.620

– за камионе од 2 t до 5 t носивости

2.170

– за камионе од 5 t до 12 t носивости

3.800

– за камионе преко 12 t носивости

5.420

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)

540

3) за путничка возила

 

– до 1.150 cm3

540

– преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3

1.080

– преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3

1.620

– преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3

2.170

– преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3

3.270

– преко 3.000 cm3

5.420

4) за мотоцикле

 

– до 125 cm3

440

– преко 125 cm3 до 250 cm3

650

– преко 250 cm3 до 500 cm3

1.080

– преко 500 cm3 до 1.200 cm3

1.310

– преко 1.200 cm3

1.620

5) за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту

50

6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз одређених врста терета

 

– 1 t носивости

440

– од 1 t до 5 t носивости

760

– од 5 t до 10 t носивости

1.030

– од 10 t до 12 t носивости

1.410

– носивости преко 12 t

2.170

7) за вучна возила (тегљаче)

 

– чија је снага мотора до 66 киловата

1.620

– чија је снага мотора од 66–96 киловата

2.170

– чија је снага мотора од 96–132 киловата

2.720

– чија је снага мотора од 132–177 киловата

3.270

– чија је снага мотора преко 177 киловата

4.350

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела

1.080

Наведени усклађени највиши износи локалне комуналне таксе примењују се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у „Сл. гласнику РС“, односно од 1. децембра 2015. године. У случају да јединица локалне самоуправе пропише више износе ове таксе од наведених прописаних износа, примењиваће се највиши износи прописани Законом.