800×600

< <

У складу са чланом 27а став 4. Закона о порезима на
употребу, држање и ношење добара („Сл. гласник РС”, бр. 26/2001, 80/2002,
43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 68/2014 – др. закон, 140/2014, 109/2015 и
112/2015 – у даљем тексту: Закон) врши се усклађивање динарских износа пореза на
употребу, држање и ношење добара. При томе:

1) динарски износи пореза на употребу, држање и ношење
добара, прописани Законом, за плаћање пореза за 2018. годину усклађују се индексом
потрошачких цена који је објавио Републички завод за статистику за период од 1.
децембра 2016. до 30. новембра 2017. године; а изузетно

2) динарски износи пореза на регистровано оружје,
прописани Законом о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и
ношење добара („Сл. гласник РС”, број 112/15), за плаћање пореза за 2018. годину
усклађују се индексом потрошачких цена за период од 1. јануара 2017. до 30. новембра
2017. године.

При усклађивању врши се заокруживање тако што се износ
до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара.

У складу са овим законским одредбама Влада је утврдила
Усклађене динарске износе пореза на употребу, држање и ношење добара,
који су објављени у „Службеном гласнику РС” бр. 119/2017, а примењују се од 1. 1.
2018. године. bold;“>Порез на употребу, држање
и ношење добара чине четири пореска облика, и то:

– порез на употребу моторних возила,

– порез на употребу пловила,

– порез на употребу ваздухоплова и

– порез на регистровано оружје.

 

Нови усклађени износи су следећи:

1. За путничка возила  

                                                                                    
у дин.

 

усклађени
износи
пореза у динарима

до 1.150 cm3

1.270

преко 1.150 до 1.300 cm3

2.480

преко 1.300 до 1.600 cm3

5.470

преко 1.600 до 2.000 cm3

11.210

преко 2.000 до 2.500 cm3

55.380

преко 2.500 до 3.000 cm3

112.220

преко 3.000 cm3

231.930

 

2. За мотоцикле, односно за мотоцикле са бочним седиштем,
односно за тешке трициклеbold;“>

                                                                                     
у дин.

 

усклађени
износи
пореза у динарима

до 125 cm3

1.480

преко 125 до 250 cm3

2.480

преко 250 до 500 cm3

3.730

преко 500 до 750 cm3

7.480

преко 750 до 1.100 cm3

9.150

преко 1.100 cm3

13.080

 

Напомена: Порез се плаћа за период
од једне године у прописаном износу, с тим да се прописани износ пореза умањује
за моторна возила преко навршених пет  година
старости, и то за:

1) 15% – код моторних возила преко пет до осам навршених
година старости;

2) 25% – код моторних возила преко осам до 10 навршених
година старости;

3) 40% – код моторних возила преко 10 навршених година
старости,

4) 80% – код моторних возила старости 20 и више година.

Чланом 5. Закона прописана
су пореска ослобођења.

 

 3. Износ пореза за употребу пловила, и то:

1) за чамце (без кабине) дужине до пет метара, са моторним
погоном

                                                                                        
у дин.

 

усклађени износи
пореза у динарима

до 7,35 кw

3.940

преко 7,35 кw до 22,05 кw

5.880

преко 22,05 кw до 73,60 кw

8.490

преко 73,60 кw до 96,60 кw

13.080

преко 96,60 кw до 220,62 кw

26.160

преко 220,62 кw

39.230

 

2)
за чамце (без кабине) дужине преко пет до десет метара, са моторним погоном

                                                                                        
у дин.

 

усклађени износи
пореза у динарима

до 7,35 кw

6.530

преко 7,35 кw до 22,05 кw

9.150

преко 22,05 кw до 73,60 кw

13.080

преко 73,60 кw до 96,60 кw

19.620

преко 96,60 кw до 220,62 кw

31.410

преко 220,62 кw

47.090

 

3)
за чамце (без кабине) дужине преко десет до 15 метара, са моторним погоном

                                                                                    
    у дин.

 

усклађени
износи
пореза у динарима

од 7,35 кw до 22,05 кw

8.490

преко 22,05 кw до 73,60 кw

14.390

преко 73,60 кw до 96,60 кw

19.620

преко 96,60 кw до 220,62 кw

39.230

преко 220,62 кw

65.390

 

4)
за чамце (без кабине) дужине преко 15 до мање од 20 метара, са моторним погоном

                                                                                        
у дин.

 

усклађени износи
пореза у динарима

од 7,35 кw до 22,05 кw

15.710

преко 22,05 кw до 73,60 кw

22.230

преко 73,60 кw до 96,60 кw

32.700

преко 96,60 кw до 220,62 кw

48.400

преко 220,62 кw

71.940

 

5)
за чамце (са кабином) дужине до пет метара, са моторним погоном

                                                                                        
у дин.

 

усклађени износи
пореза у динарима

до 7,35 кw

6.530

преко 7,35 кw до 22,05 кw

9.810

преко 22,05 кw до 73,60 кw

14.390

преко 73,60 кw до 96,60 кw

20.920

преко 96,60 кw до 220,62 кw

30.090

преко 220,62 кw

41.860

 

6)
за чамце (са кабином) дужине преко пет до 15 метара, са моторним погоном

                                                                                        
у дин.

 

усклађени износи
пореза у динарима

до 7,35 кw

11.770

преко 7,35 кw до 22,05 кw

20.920

преко 22,05 кw до 73,60 кw

26.160

преко 73,60 кw до 96,60 кw

32.700

преко 96,60 кw до 220,62 кw

41.860

преко 220,62 кw

52.310

 

7)
за чамце (са кабином), дужине преко 15 до мање од 20 метара, са моторним погоном

                                                               
                         у дин.

 

усклађени износи
пореза у динарима

од 7,35 кw до 22,05 кw

23.540

преко 22,05 кw до 73,60 кw

30.090

преко 73,60 кw до 96,60 кw

37.940

преко 96,60 кw до 220,62 кw

47.090

преко 220,62 кw

62.770

 

8)
за бродове и јахте, са моторним погоном

                                                                                        
у дин.

 

усклађени износи
пореза у динарима

од 7,35 кw до 22,05 кw

65.390

преко 22,05 кw до 73,60 кw

91.560

преко 73,60 кw до 96,60 кw

124.270

преко 96,60 кw до 220,62 кw

156.970

преко 220,62 кw

261.620

 

9)
за плутајуће објекте – угоститељске објекте по 1
m2 површине 1.320 дин.

Напомена:

Прописана висина пореза
умањује се према старости пловила преко навршених пет година старости – у прописаном
постотку, и то за:

1) 10% – код пловила преко пет до осам навршених година
старости;

2) 20% – код пловила преко осам до 10 навршених година
старости;

3) 30% – код пловила преко 10 навршених година старости.

Пореска ослобођења прописана су
за бродове и плутајуће објекте – угоститељске објекте, који обвезнику непосредно
служе за обављање његове регистроване делатности.

 

4.
За ваздухоплове на моторни погон

 Сопствени превоз                                                
у дин.

 

Усклађени износи
пореза у динарима

величине до 6 седишта

1.110.310

преко 6 до 12 седишта

2.220.650

преко 12 до 20 седишта

2.775.830

преко 20 седишта

3.331.000

 

Спортско,
односно аматерско летење          
у дин.

 

усклађени износи
пореза у динарима

величине до 4 седишта

666.210

преко 4 седишта

1.110.310

 

Прописани износ пореза
bold;“>умањује се за ваздухоплове и летилице преко навршених пет година bold;“>старости, и то за:

1) 10% – код ваздухоплова преко пет до осам навршених
година старости;

2) 20% – код ваздухоплова преко осам до 10 навршених
година старости;

3) 30% – код ваздухоплова преко 10 навршених година
старости.

Порез на употребу ваздухоплова не плаћа се на ваздухоплове
на моторни погон који се користе за спорт, а власништво су Ваздухопловног савеза
Србије или његових чланова (клубова и спортиста) који поседују потврду о чланству
издату од тог савеза.

 

5.
За регистровано оружје

                                                                                                
У дин.

 

усклађени износи
пореза у динарима

аутоматску пушку

13.280

полуаутоматску пушку

5.330

оружје за које је издат оружни лист за држање оружја

3.600

оружје за које је издат оружни лист за држање и
дозвола за ношење оружја

17.940

 

Уплатни рачуни за порез на употребу, bold;mso-bidi-font-style:italic;“>држање и ношење добара
су:

1.

840

714511

843

87

порез
на употребу моторних возила

2.

840

714522

843

67

порез
на употребу пловила

3.

840

714523

843

74

порез
на употребу ваздухоплова

4.

840

714524

843

81

порез
на регистровано оружје