Усклађени динарски неопорезиви износи за одређена примања физичких лица из Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање објављени су у „Службеном гласнику РС” бр. 7/18, а ступили су на снагу 1. 2. 2018. године.
Нови неопорезиви износи за конкретна лична примања следе:
– помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника – до 67.145 дин;
– стипендије и кредити ученика и студената – у месечном износу до 11.511 дин;
– накнада за исхрану – хранарине коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови, у складу са законом којим се уређује спорт – у месечном износу до 9.592 дин;
– накнада за рад чланова изборних комисија, осим чланова Републичке изборне комисије, бирачких и гласачких одбора за спровођење непосредних избора и других облика непосредног изјашњавања грађана, као и накнада за рад на попису становништва – 5.150 дин. у оквиру истог изборног циклуса, односно пописа становништва;
 – новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код даваоца, које не представљају еквивалент за неки њихов рад, односно противуслугу или противчинидбу за неку њихову активност у односу на даваоца – у износу до 12.746 дин. годишње, остварено од једног исплатиоца;
– накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада – до висине цене месечне превозне карте у јавном саобраћају, односно до висине стварних трошкова превоза, а највише до 3.837 дин;
– дневница за службено путовање у земљи – до износа од 2.303 дин;
– накнада превоза на службеном путовању према приложеним рачунима превозника у јавном саобраћају, а када је, сагласно закону, другим прописима односно актима, одобрено коришћење сопственог аутомобила за службено путовање или у друге службене сврхе – до износа 30% цене по основној јединици мере погонског горива помноженог с бројем јединица мере погонског горива које је потрошено, а највише до 6.716 дин. месечно;
– солидарне помоћи за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице – до 38.370 дин;
– поклони деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића – до 9.592 дин. годишње по једном детету;
– јубиларне награде запосленима, у складу са законом који уређује рад – до 19.183 дин. годишње;
– премија за добровољно здравствено осигурање коју послодавац обуставља и плаћа из зараде запосленог – осигураника укљученог у добровољно здравствено осигурање у земљи, у складу са законима који уређују добровољно здравствено осигурање и актима донетим за спровођење закона, као и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд који послодавац обуставља и плаћа из зараде запосленог – члана добровољног пензијског фонда, по закону који уређује добровољне пензијске фондове и пензијске планове – укупан износ који може бити предмет ослобођења збирно не може да буде већи од 5.757 дин. месечно;
– награде и друга слична давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца, која произлазе из рада или друге врсте доприноса делатности исплатиоца – у износу преко 12.746 дин. годишње, остварено од једног исплатиоца.